Cynilion i blant

Dechreuwch eich siwrnai gynilo

Am beth mae eich plentyn chi’n breuddwydio? Helpwch nhw i gynilo ar ei gyfer.

Mae cynilo ar ran plentyn heddiw yn rhodd wych i’w dyfodol. Nid yn unig y gallan nhw ddechrau eu bywydau fel oedolion gyda rhywfaint o arian wedi’i gynilo, ond gall cyflwyno plant yn gynnar i’r syniad o gynilo eu helpu hefyd i ddysgu gwersi pwysig am arian.

I helpu i annog eich plant i gynilo, rydym wedi datblygu Cyfrif Cynilo i Blant – ar gyfer plant o enedigaeth hyd at 16 oed.

Os ydych yn rhiant neu’n warcheidwad plentyn ac yn aelod o'r undeb credyd, gallwch agor Cyfrif Cynilo i Blant i’w dechrau ar eu siwrnai gynilo.

Helpu i gynilo ar gyfer gwyliau, teithiau ysgol, gwersi gyrru yn y dyfodol a mwy.

Ymunwch o adeg eu genedigaeth  

 

Ymunwch â Thystysgrif Geni

Dim Isafswm Cynilo

Bydd eich cynilion yn cael eu diogelu gan y Cynllun Digolledu Gwasanaethau Ariannol

Cofiwch:
Mae'n ofynnol i bob ymgeisydd ddarparu prawf o'u hunaniaeth a'u bod yn byw neu'n gweithio yn siroedd Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Powys neu Wrecsam. Mae hyn yn ofynnol ar gyfer yr aelod iau a'r ymddiriedolwr sy'n oedolyn. Ar gyfer yr aelod iau, mae angen i ni weld pasbort neu dystysgrif geni a phrawf o gyfeiriad fel llythyr budd-dal plant.

Benthyciad Teuluol

Arbedwch wrth i chi fenthyca

Helpwch i ledaenu cost beth bynnag sydd ei angen ar eich teulu gyda'n Benthyciad Teulu. benthyg hyd at £1,000 a thalu’n ôl drwy eich budd-dal plant ar gyfradd sefydlog o 35% APR.

Cwestiynau Cyffredin - Cyfrif Cynilo i Blant

Unrhyw gwestiwn? Edrychwch isod i weld os yw eich cwestiwn yn cael ei ateb yn ein adran Cwestiynau Cyffredin.

Sut mae dod yn aelod?

Cliciwch ar “Dewch yn aelod” ar y ddewislen ar dop y dudalen neu galwch heibio i’ch cangen leol.  Gall aelodau iau ymuno o adeg eu genedigaeth, serch hynny bydd angen ymddiriedolwr sy’n oedolyn ar bob cyfrif newydd i blant.

Oes unrhyw ffioedd aelodaeth?

Ddim ar gyfer aelodau iau nes eu bod yn 16 oed, yna bydd y cyfrif yn uwchraddio’n awtomatig i gyfrif oedolion. Mae’n rhaid i bob aelod o Undeb Credyd Cambrian gadw £5 yn eu cyfrif cyfranddaliadau drwy’r amser – cymerir ffi aelodaeth blynyddol o £3 ar y dyddiad wnaethoch chi ymuno â’r undeb credyd.

Faint alla i ei gynilo?

Gallwch gynilo cyn lleied neu gymaint ag y dymunwch ond gall cyfrifon ddal uchafswm o £30,000.

Ydy’r cynilon yn ddiogel?

Ydyn.  Fel aelod o’r Cynllun Digolledu Gwasanaethau Ariannol, a gefnogir gan y Llywodraeth, caiff eich holl gynilion eu diogelu hyd at £85,000.

Sut mae talu i mewn i’m cynilion?

Dewiswch o ddebyd uniongyrchol, bancio ar-lein neu drwy’r ap. Neu beth am gynilo’n syth o’ch cyflog drwy’r Cynilon Cyflogres.