Diweddariadau

  Faint allwch chi ei fenthyg?

  Gwnewch gais am fenthyciad heddiw gyda chyfraddau llog sy'n addas i chi!

  Borrow between £200 - £20,000
  Uchafswm y benthyciad :
  Uchafswm hyd y benthyciad :

  £

  Term

  Ad-dalu pa mor aml
  £
  APR
  42.6%
  #Ad-daliadau
  Cyfanswm
  £
  APR
  42.6%
  #Ad-daliadau
  Cyfanswm
  £
  APR
  42.6%
  #Ad-daliadau
  Cyfanswm
  £
  APR
  42.6%
  #Ad-daliadau
  Cyfanswm

  At ddibenion darluniadol yn unig y mae’r cyfrifiannell hon, i roi crynodeb i chi, y benthyciwr o gost bosib y benthyciad. Ni all Undeb Credyd nag unrhyw un o’i staff fod yn gyfrifol am unrhyw gamgymeriadau. Sylwer mai dim ond rhoi dyfynbris dangosol y mae’r cyfrifiannell hon a gall ad-daliadau go iawn amrywio. Efallai y bydd angen i ni newid cynnyrch Benthyciad ymgeisydd oherwydd fforddiadwyedd neu amgylchiadau eraill. Yn yr eiliad hon bydd ein tîm benthyciadau yn cysylltu â chi ac yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am eich cais.

  Bancio Symudol Wedi'i wneud yn hawdd

  Gweld balansau cyfrifon a thrafodion, symud arian yn rhwydd, uwchlwytho dogfennau a gwneud cais am fenthyciadau trwy ein Ap Bancio Symudol..

  Dysgwch Fwy

  Ein Gwasanaethau

  Cynhyrchion a gwasanaethau sy'n helpu aelodau i reoli eu harian

  Ein Benthyciadau

  Ein Benthyciadau

  Boed yn waith atgyweirio yn y tŷ, prynu car newydd, gwyliau neu rywbeth i’ch helpu, rydym wedi canolbwyntio ar ddarparu benthyciadau moesegol gyda chyfraddau isel a gwasanaeth gwych heb unrhyw ffioedd cudd!

  Benthyg
  Cynilwch gyda Ni

  Cynilwch gyda Ni

  Nid yn unig y mae cynilo’n rheolaidd yn arfer da, mae hefyd yn ymwneud â datblygu gwytnwch ariannol, felly pan fydd yr annisgwyl yn digwydd, rydych chi’n gwybod y byddwch yn barod. Dechreuwch gynilo gyda Chynilion a Benthyciadau Cambrian heddiw.

  Cynilo
  Moneyworks Cymru

  Moneyworks Cymru

  Cynilwch yn syth o’ch cyflog gyda’n partneriaid sy’n cefnogi amcanion Cynilion a Benthyciadau Cambrian i annog pobl i gynilo’n rheolaidd, benthyg yn synhwyrol a chefnogi’r gymuned leol.

  Dysgwch Fwy
  Bancio Ar-lein

  Bancio Ar-lein

  Cynilion a benthyciadau Cambrian yn gwybod pa mor brysur y gall bywyd fod. Cadwch reolaeth ar eich arian ni waeth ble rydych chi, ac unrhyw bryd gyda'n gwasanaethau bancio ar-lein.

  Dysgwch Fwy

  Gwahaniaeth Undeb Credyd

  Mae Cynilion a benthyciadau Cambrian wedi cefnogi cymunedau ers dros 25 mlynedd gyda mynediad at wasanaethau ariannol moesegol, teg a fforddiadwy.

  Erioed wedi benthyca o'r blaen? Dim problem

  Dewch yn aelod yn uniongyrchol drwy eich ffôn symudol, ar-lein neu yn un o'n canghennau. Ymunwch â dros 10,000 o aelodau sydd wedi elwa ar y gwasanaethau y mae eu hundeb credyd lleol yn eu darparu.

  Mae gan bobl ffydd ynom ni

  Edrychwch ar ein hadolygiadau diweddaraf ar Trustpilot

  Rhybudd: Gall ad-daliad hwyr achosi problemau ariannol difrifol i chi. I gael help gyda'ch cyfrif, cysylltwch â'n tîm ar 0333 2000 601 neu ewch i www.cambriancu.com. I gael cyngor ariannol ewch i www.moneyhelper.org.uk