Aelodaeth Arfyrddio

Hwyluso Aelodaeth

Trwy lawrlwytho ein app symudol a dilyn y camau, rydym yn cynnig ffordd gyflym a chyfleus i chi ddod yn aelod.

Manteision Ymuno

Darganfyddwch y manteision o ymuno â'n Hundeb Credyd

Mynediad unigryw i fenthyciadau personol hyd at £15,000.

Mynediad i gyfrifon cynilo diogel gan gynnwys cyfrifon Oedolion, Iau a Nadolig.

Cynlluniau didynnu o’r gyflogres fel y gallwch gynilo a benthyca’n uniongyrchol drwy eich cyflog.*

Mynediad 24 awr i weld eich cyfrif a gofyn am drafodion trwy ein gwefan ac ap symudol.

Dewch yn rhan o sefydliad lleol, cydfuddiannol sy'n rhoi aelodau a'r gymuned rydym yn ei chefnogi yn gyntaf.

Mae eich cynilion yn cael eu diogelu gan Gynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol.

Sut i ymuno?

Ymunwch gan ddefnyddio'ch ffôn

Rydyn ni wedi creu dull deallus a diogel i chi ddod yn aelod yn uniongyrchol trwy eich ffôn symudol. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw lawrlwytho ein Ap Symudol i fanteisio'n llawn ar ymuno wrth fynd.

Mynediad cyflym ar-lein

Unwaith y bydd eich aelodaeth wedi'i chymeradwyo, byddwn yn anfon rhif PIN dros dro atoch fel y gallwch gael mynediad ar unwaith i'ch cyfrif ar-lein. Ni fydd yn rhaid i chi boeni am unrhyw beth, fe wnawn ni'r gweddill.

Er mwyn cychwyn ar eich taith Aelodaeth Ar-lein, bydd angen i chi lawrlwytho ein Ap Symudol. Dadlwythwch heddiw a medi'r buddion o ddod yn aelod.

Sut i ddechrau

Lawrlwythwch ein Ap Symudol

Sicrhewch fod gennych ID dilys yn barod

Cwblhewch y ffurflen

Gwiriwch eich Hunaniaeth

Llwythwch y dogfennau gofynnol i fyny

Eisteddwch yn ôl ac aros i ni adolygu a chymeradwyo eich aelodaeth

Yn un o'n lleoliadau gwasanaeth

Yn syml, argraffwch a chwblhewch un o'n ffurflenni cais Aelod, dewch â llun adnabod dilys a phrawf o gyfeiriad, yna galwch i mewn i un o'n lleoliadau gwasanaeth a gall aelod o'n tîm ddechrau'r broses.

Sylwer: Gall aelodaeth ffurflen bapur gymryd hyd at 5 diwrnod gwaith i'w chwblhau unwaith y bydd yr holl ddogfennaeth wedi'i derbyn.

Cwestiynau Cyffredin am Aelodaeth

Oes gennych chi gwestiwn? Gwiriwch isod i weld a yw'n cael ei ateb yn ein Cwestiynau a Atebir yn Aml.

Sut mae dod yn aelod?

Lawrlwythwch ein Ap Symudol ar yr App Store neu Google Play Store, cliciwch ar y botwm Ymunwch a dilynwch y camau i ddod yn aelod.

Yn syml, argraffwch a chwblhewch un o'n ffurflenni cais Aelod, dewch â llun adnabod dilys a phrawf o gyfeiriad, yna galwch i mewn i un o'n lleoliadau gwasanaeth a gall aelod o'n tîm ddechrau'r broses.

Sylwer: Gall aelodaeth ffurflen bapur gymryd hyd at 5 diwrnod gwaith i'w chwblhau unwaith y bydd yr holl ddogfennaeth wedi'i derbyn.

Pa ddogfennau sydd eu hangen arnaf i ddod yn aelod?

I ddod yn aelod mae angen:

ID llun cyfoes:

  • Pasbort
  • Trwydded Yrru

Prawf o gygeiriad

  • Llythyr budd-dal
  • Cytundeb tenantiaeth
  • Bil cyfleustodau
  • Bil treth cyngor

Os nad oes gennych ID llun, peidiwch a phoeni, efallai y bydd angen tystilaeth ychwanegol o'r cyfeiriad arnom.

A oes unrhyw ffioedd aelodaeth?

Rhaid i bob aelod o Undeb Credyd Cambrian gadw £5 yn eu cyfrif cyfranddaliadau bob amser. – ffi aelodaeth flynyddol o £3 ar ben-blwydd ymuno â'r undeb credyd.

Faint y gallaf ei arbed?

Cynilwch gyn lleied neu gymaint ag y dymunwch ond gall cyfrifon ddal uchafswm o £85,000.

A oes unrhyw ffioedd aelodaeth?

Rhaid i bob aelod o Undeb Credyd Cambrian gadw £5 yn eu cyfrif cyfranddaliadau bob amser. – ffi aelodaeth flynyddol o £3 ar ben-blwydd ymuno â'r undeb credyd.

Sut ydw i'n talu i mewn i'm cynilion?

Dewiswch o ddebyd uniongyrchol, bancio ar-lein neu drwy ein ap. Neu beth am gynilo'n uniongyrchol trwy eich cyflog trwy Gynilion Cyflogres.

Rhybudd: Gall ad-daliad hwyr achosi problemau ariannol difrifol i chi. I gael help gyda'ch cyfrif, cysylltwch â'n tîm ar 0333 2000 601 neu ewch i www.cambriancu.com. I gael cyngor ariannol ewch i www.moneyhelper.org.uk