Ynglŷn â ni

Ein Stori

Mae Undeb Credyd Cambrian yn darparu cynnyrch a gwasanaethau ariannol ar gyfer siroedd Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Powys a Wrecsam mewn ffordd deg, moesegol a chyfrifol.

Gwahaniaeth Undeb Credyd

Fel undeb credyd, y bobl, neu'r aelodau, sy'n defnyddio ein gwasanaethau sy’n berchen arnom ac yn ein rheoli.

Rydym yn gweithredu i hyrwyddo lles ein haelodau. Mae’r elw a wneir gennym ni yn cael ei ddychwelyd i’n haelodau fel ffioedd is, cyfraddau cynilo uwch a chyfraddau benthyca is.

Cawn ein llywodraethu gan fwrdd o gyfarwyddwyr gwirfoddol sy’n cael eu hethol gennych chi, ein haelodau, i reoli ein undeb credyd.

Mae’r holl arian sy’n cael ei gynilo gennym ni wedi’i ddiogelu gan y Cynllun Digolledu Gwasanaethau Ariannol – yn gwmws yr un peth â chynilion mewn banc neu gymdeithas adeiladu.

Mae gennym drefniadau gyda dros 40 o gwmnïau lleol, awdurdodau lleol a gwasanaethau iechyd i alluogi i’n haelodau gynilo’n syth o’u cyflogau.

Ein Cenhadaeth a’n Gwerthoedd

‘Mae Undeb Credyd Cambrian yn bodoli i ddarparu mynediad at wasanaethau ariannol i’n cymuned ac i gynnig ffordd gyfrifol arall i gredyd sy’n costio llawer‘.

Rydym yn credu mewn:

  • Parch
  • Ymddiriedaeth
  • Rhagoriaeth
  • Cydweithio
  • Grymuso

Ein Gweledigaeth

Bydd Cymru yn fan lle nad yw'r rhai sy'n agored i niwed yn ariannol yn dioddef o dan law benthycwyr cost uchel.

Bydd gennym aelodaeth gynyddol a fydd yn rheoli eu harian drwy fod yn ffynhonnell gredyd adnabyddus am bris teg, yn lle diogel i gynilo ac yn hyrwyddo gallu ariannol.

Byddwn yn eiriolwr ar gyfer y mudiad undeb credyd yng Nghymru ac yn gwrthwynebu credyd cost uchel yn chwyrn.

Byddwn yn denu pobl a sefydliadau abl a thalentog i gefnogi ein hachos.

Calendriwm Undeb Credyd Cambrian

1993

Sefydlwyd Undeb Credyd Llandudno i gefnogi’r gymuned yn dilyn y llifogydd yn nhref Llandudno.

2011

Sefydlwyd Undeb Credyd Gogledd Cymru ar ôl uno undeb credyd Caledfryn, undeb credyd Arfordir Clwyd, undeb credyd Llandudno, undeb credyd Wrecsam ac Undeb Credyd Y Llechen.

2015

Unodd Undeb Credyd Hafren gydag Undeb Credyd Gogledd Cymru.

2016

Wedi’i ail-enwi’n Undeb Credyd Cambrian.

2020

Wedi parhau i gefnogi ein haelodau yn ystod y cyfnodau clo drwy aros ar agor a gwella ein gwasanaethau corfforaethol ac ar-lein.

2021

Symud i swyddfa newydd ar stryd fawr Y Rhyl.

2022

Agor swyddfa newydd Sir y Fflint, Kim inspire, yn Nhreffynnon.

2022

Lansio ein gwefan newydd, ap newydd a system cefn swyddfa i barhau i gefnogi ein haelodau cyfredol ac aelodau newydd.

Mae gan bobl ffydd ynom ni

Edrychwch ar ein hadolygiadau diweddaraf ar Trustpilot

Mae angen Gwirfoddolwyr arnom

Oes gennych chi’r sgiliau a’r wybodaeth sydd o fudd i’r gymuned rydym yn ei gwasanaethu? Byddem wrth ein bodd pe baech yn ymuno â'n tîm.