Ynglŷn â ni

Cefnogi cymunedau, beth bynnag yw’r rheswm

Mae Cynilion a benthyciadau Cambrian wedi cefnogi cymunedau ers dros 25 mlynedd gyda mynediad at wasanaethau ariannol moesegol, teg a fforddiadwy. Byw neu gweithio mewn Cymru? Ymunwch â ni heddiw!

Gwahaniaeth Undeb Credyd

 • Fel undeb credyd, y bobl, neu'r aelodau, sy'n defnyddio ein gwasanaethau sy’n berchen arnom ac yn ein rheoli.

 • Rydym yn gweithredu i hyrwyddo lles ein haelodau.

 • Cawn ein llywodraethu gan fwrdd o gyfarwyddwyr gwirfoddol sy’n cael eu hethol gennych chi, ein haelodau, i reoli ein undeb credyd.

 • Mae’r holl arian sy’n cael ei gynilo gennym ni wedi’i ddiogelu gan y Cynllun Digolledu Gwasanaethau Ariannol – yn gwmws yr un peth â chynilion mewn banc neu gymdeithas adeiladu.

 • Mae gennym drefniadau gyda dros 40 o gwmnïau lleol, awdurdodau lleol a gwasanaethau iechyd i alluogi i’n haelodau gynilo’n syth o’u cyflogau.

 • Mae’r elw a wneir gennym ni yn cael ei ddychwelyd i’n haelodau fel ffioedd is, cyfraddau cynilo uwch a chyfraddau benthyca is.

Ein Cenhadaeth a’n Gwerthoedd

‘Mae Undeb Credyd Cambrian yn bodoli i ddarparu mynediad at wasanaethau ariannol i’n cymuned ac i gynnig ffordd gyfrifol arall i gredyd sy’n costio llawer‘.

Rydym yn credu mewn:

 • Parch
 • Ymddiriedaeth
 • Rhagoriaeth
 • Cydweithio
 • Grymuso

Ein Gweledigaeth

Bydd Cymru yn fan lle nad yw'r rhai sy'n agored i niwed yn ariannol yn dioddef o dan law benthycwyr cost uchel.

Bydd gennym aelodaeth gynyddol a fydd yn rheoli eu harian drwy fod yn ffynhonnell gredyd adnabyddus am bris teg, yn lle diogel i gynilo ac yn hyrwyddo gallu ariannol.

Byddwn yn eiriolwr ar gyfer y mudiad undeb credyd yng Nghymru ac yn gwrthwynebu credyd cost uchel yn chwyrn.

Byddwn yn denu pobl a sefydliadau abl a thalentog i gefnogi ein hachos.

Mae angen Gwirfoddolwyr arnom

Oes gennych chi’r sgiliau a’r wybodaeth sydd o fudd i’r gymuned rydym yn ei gwasanaethu? Byddem wrth ein bodd pe baech yn ymuno â'n tîm.

Mae gan bobl ffydd ynom ni

Edrychwch ar ein hadolygiadau diweddaraf ar Trustpilot

Rhybudd: Gall ad-daliad hwyr achosi problemau ariannol difrifol i chi. I gael help gyda'ch cyfrif, cysylltwch â'n tîm ar 0333 2000 601 neu ewch i www.cambriancu.com. I gael cyngor ariannol ewch i www.moneyhelper.org.uk