Lles Ariannol

Yma yn Cambrian rydym yn gweithio gyda sefydliadau sy’n arbenigo mewn darparu cyngor ar reoli arian a materion yn ymwneud â dyled. P'un a ydych yn chwilio am help gyda chyllidebu, dyled, eisiau gwirio a ydych yn hawlio'r budd-daliadau cywir neu gefnogaeth gydag iechyd meddwl, yna edrychwch ar restr o sefydliadau a all helpu.

Elusen Ddyled StepChange

Elusen Ddyled StepChange

Ffoniwch brif elusen ddyled y DU. Rydym yn helpu i newid bywydau miloedd o bobl bob wythnos. Mynnwch gyngor cyfrinachol am ddim ac atebion ymarferol i'ch helpu i ddelio â'ch dyledion.

Ffoniwch 0800 138 1111

EWCH I’R WEFAN
Llinell Ddyled Genedlaethol

Llinell Ddyled Genedlaethol

Mae’r Llinell Ddyled Genedlaethol wedi helpu miliynau o bobl gyda’u dyledion. Byddan nhw’n trafod opsiynau gyda chi ac yn rhoi cyngor clir ar sut i adennill rheolaeth.

Ffoniwch 0808 808 4000

EWCH I’R WEFAN
Helpwr Arian

Helpwr Arian

Mae Helpwr Arian yn rhoi cysylltiadau i chi am adnoddau cyllidebu, cyfrifianellau ac asiantaethau cymorth dyledion.

Ffoniwch 0800 011 3797

EWCH I’R WEFAN
Cyngor ar Bopeth

Cyngor ar Bopeth

Mae ein rhwydwaith o elusennau annibynnol yn cynnig cyngor cyfrinachol ar-lein, dros y ffôn neu’n bersonol, am ddim.  Pan rydyn ni'n dweud ein bod ni yma i bawb, rydyn ni'n ei olygu. Mae pobl yn dibynnu arnom ni oherwydd ein bod yn annibynnol ac yn gwbl ddiduedd.

Ffoniwch 0800 702 2020

EWCH I’R WEFAN
Moneyworks Cymru

Moneyworks Cymru

Mae Moneyworks Cymru yn gydweithrediad rhwng cydweithfeydd ariannol mwyaf blaenllaw'r wlad. Rydym yn grŵp o undebau credyd sydd wedi ymrwymo i wella lles ariannol gweithwyr Cymru.

Visit Website
Undebau Credyd Cymru

Undebau Credyd Cymru

Mae Undebau Credyd Cymru yn grŵp o gwmnïau ariannol cydweithredol sy’n gweithio ar y cyd i adeiladu mynediad at gredyd fforddiadwy ac arbedion moesegol iddi yng Nghymru.

Visit Website
Advice UK

Advice UK

Mae AdviceUK yn elusen gofrestredig sy’n cefnogi rhwydwaith mwyaf y DU o wasanaethau cynghori annibynnol. Mae’n darparu cymorth i ganolfannau ac asiantaethau rheng flaen sy’n cynnig cyngor lles cymdeithasol a chyfreithiol annibynnol i’r rhai mewn angen.

Call 0300 777 0107

Visit Website
Cristnogion yn Erbyn Tlodi

Cristnogion yn Erbyn Tlodi

Darparu cymorth dyled proffesiynol am ddim, clybiau swyddi, grwpiau sgiliau bywyd ac addysg arian yng nghanol cymunedau. Darperir yr holl wasanaethau wyneb yn wyneb trwy eglwysi lleol.

Call 0800 328 0006

Visit Website
Business Debtline

Business Debtline

Mae Business Debtline yn elusen sy’n cael ei rhedeg gan yr Ymddiriedolaeth Cyngor Ariannol. Maen nhw’n gwasanaethau cyngor ar gyflog am ddim i’r busnes a busnesau bach yng Nghymru, Lloegr a’r Alban.

Call 0800 197 6026

Visit Website
Turn2Us

Turn2Us

Elusen genedlaethol yw Turn2us sy’n darparu cymorth ymarferol i bobl sy’n cael trafferthion ariannol.

Visit Website
Atal Siarcod Benthyg Arian Cymru

Atal Siarcod Benthyg Arian Cymru

Mae Atal Siarcod Benthyg Arian Cymru yn cael ei weithredu gan Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru.  Sefydlwyd ein tîm yn 2008, ac fel Atal Siarcod Benthyg Arian Cymru ni yw’r asiantaeth sy’n ymchwilio i siarcod benthyg arian a’u herlyn ledled Cymru – yn ogystal ag amddiffyn a chefnogi pobl sydd wedi benthyg arian gan siarcod benthyg.

Call 0300 123 3311

Visit Website
Mind Cymru

Mind Cymru

Mae Mind Cymru yn darparu cyngor a chymorth i rymuso unrhyw un sy'n profi problem iechyd meddwl. Maent yn ymgyrchu i wella gwasanaethau, codi ymwybyddiaeth a hybu dealltwriaeth.

Call 0300 123 3393

Visit Website
Cymorth i Ferched Cymru

Cymorth i Ferched Cymru

Cymorth i Ferched Cymru yw’r elusen genedlaethol yng Nghymru sy’n gweithio i roi diwedd ar bob math o drais yn erbyn menywod.

Call 08088 010 800

Visit Website
Gamecare

Gamecare

Mae’r Rhwydwaith Cymorth Hapchwarae Cenedlaethol, a elwid gynt yn ‘Gwasanaeth Triniaeth Hapchwarae Cenedlaethol’, yn grŵp o sefydliadau ledled Prydain Fawr sy’n darparu cymorth cyfrinachol a phersonol am ddim i unrhyw un sy’n dioddef niwed oherwydd gamblo, yn ogystal â’r rhai y mae gamblo rhywun arall yn effeithio arnynt.

Call 08088 020 133

Visit Website
Fareshare Cymru

Fareshare Cymru

Sefydlwyd FareShare Cymru yn 2010 a dechreuodd ddosbarthu bwyd ym mis Gorffennaf 2011. Maent yn un o rwydwaith o 25 o ganolfannau tebyg ledled y UK sydd i gyd yn gweithio i frwydro yn erbyn materion gwastraff bwyd a newyn.

Call 029 20362111

Visit Website
Trussell Trust

Trussell Trust

Mae Ymddiriedolaeth Trussell yn cefnogi rhwydwaith cenedlaethol o fanciau bwyd a gyda’i gilydd maen nhw’n darparu bwyd brys a chymorth i bobl sy’n wynebu caledi, ac yn ymgyrchu am newid i roi terfyn ar yr angen am fanciau bwyd yn y DU.

Visit Website

Mae’r gwasanaeth a gynigir yn gwbl ddiduedd a chyfrinachol ac ni fydd unrhyw wybodaeth a roddwch i’r gwasanaeth yn cael ei rhannu ganddynt ag unrhyw un arall. Mae’n bosibl y caiff gwybodaeth ei rhannu ag Undeb Credyd Cambrian os caiff darparwr y gwasanaeth ei benodi i weithredu ar eich rhan.

Lawrlwythwch ein fersiwn PDF yma

Rhybudd: Gall ad-daliad hwyr achosi problemau ariannol difrifol i chi. I gael help gyda'ch cyfrif, cysylltwch â'n tîm ar 0333 2000 601 neu ewch i www.cambriancu.com. I gael cyngor ariannol ewch i www.moneyhelper.org.uk