Cyfrifon Cynilo Sefydlog

Cyfrif Cynilo Cyfradd Sefydlog Un Flwyddyn

Ewch ati i gynyddu eich cynilion gyda’n Cyfrif Cynilo Cyfradd Sefydlog Un Flwyddyn a chael llog o 5.00% AER! DYDDIAD CAU BLAENOROL 30 EBRILL 2024!

Gyda’n Cyfrif Cynilo Cyfradd Sefydlog Un Flwyddyn, gallwch roi eich arian i mewn gan wybod faint o log y bydd yr arian hwnnw’n ei ennill. Yr unig beth sydd angen ei wneud yw rhoi rhwng £1,000 a £5,000 i mewn, a chewch ennill 5.00% AER o gyfradd llog sefydlog.

Sut ydw i’n agor fy nghyfrif

Lawrlwythwch ein ffurflen gais a’i llenwi yn y ddolen isod, gan nodi faint rydych chi’n dymuno ei arbed. Yna, anfonwch y ffurflen yn ôl at ein tîm cyllid drwy anfon e-bost i finance@cambriancu.com gyda’r wybodaeth a’r dogfennau y gofynnir amdanynt.

Yna bydd ein tîm yn cysylltu â chi gyda chadarnhad o'r cyfrif wedi’i sefydlu, ac unrhyw arweiniad sydd arnoch ei angen.  Mae mor syml â hynny!

Ddim yn aelod? Ymunwch â ni heddiw!

Cyfradd llog

Cyfradd llog

Llog Sefydlog o 5.00% AER

Blaendal lleiaf o £1,000

Blaendal lleiaf o £1,000

Blaendal o £1,000 i £5,000 yn unig

Tymor 12 mis

Tymor 12 mis

Ennill llog rhwng 1 Mai 2024 a 30 Ebrill 2025

Dyddiad cau ar gyfer adneuo

Dyddiad cau ar gyfer adneuo

Rhaid i flaendaliadau fod yn eu lle cyn 30ain Ebrill 2024

Telerau ac Amodau

  • Yn agored i aelodau newydd ac aelodau presennol
  • Mae’n rhaid bod yn 18 oed neu’n hŷn
  • Mae Cyfnod Penodol yn rhedeg am 12 mis – bydd y cyfrifon yn agor rhwng 1 Mai 2024 a 30 Ebrill 2025
  • Bydd llog yn cael ei dalu ar adbryniant cyfrif cynilo cyfnod penodol
  • Ni fydd llog yn cael ei dalu os tynnir y cyfrif cynilo yn ôl o fewn y cyfnod o 12 mis
  • Dim ond rhwng £1,000 a £5,000 y gellir ei roi i mewn
  • Y llog a dalwyd yw 5% AER Gros
  • Dylid treth gael ei dalu gan aelod
  • Rhaid i flaendaliadau fod yn eu lle erbyn 30 Ebrill 2024

Mae ein Cyfrif Cyfnod Penodol Un Flwyddyn yn gynnig cyfyngedig, a gellir tynnu’r cynnig hwn yn ôl cyn 1 Mai 2024

Cofiwch, fyddwch chi ddim yn gallu cael gafael ar eich arian nes bydd y cyfnod wedi dod i ben oherwydd bod yr arian wedi’i gloi.

Cwestiynau Cyffredin am Gynilo Cyfradd Sefydlog

Oes gennych chi gwestiwn? Edrychwch isod i weld a yw eich cwestiwn yn cael ei ateb yn ein Cwestiynau Cyffredin.

Sut alla i ddod yn aelod

Lawrlwythwch yr Ap Symudol o’r App Store neu Google Play Store, cliciwch y botwm Ymuno a dilynwch y camau i ymaelodi.

A oes unrhyw ffioedd aelodaeth?

Rhaid i bob aelod o Undeb Credyd Cambrian gadw £5 yn eu cyfrif cyfranddaliadau bob amser. Codir ffi aelodaeth flynyddol o £3 ar y diwrnod y gwnaethoch chi ymuno â’r undeb credyd.

A all y gyfradd llog newid?

Na, bydd y gyfradd llog yn sefydlog pan fydd y cyfrif yn cael ei agor, a bydd yn aros yr un fath nes bydd cyfnod y cynnyrch yn dod i ben.

Alla i dynnu arian o’m cyfrif cyfradd sefydlog?

Ni chaniateir alldynnu arian nes bydd y cyfnod penodol yn dod i ben, oni bai bod amgylchiadau eithriadol. Os bydd angen i chi alldynnu arian yn gynnar, byddwch yn colli’r llog rydych chi wedi’i ennill.

Beth fydd yn digwydd i fy arian erbyn diwedd y cyfnod?

Mae dyddiad aeddfedu eich cyfrif yn seiliedig ar gyfnod eich cynnyrch a’r dyddiad yr agorwyd eich cyfrif. Bydd yr holl arian a’r llog yn cael ei ddychwelyd i brif gyfrif cyfranddaliadau’r aelodau ar ddiwedd y cyfnod.

Ydy fy nghynilion yn ddiogel?

Ydy. Fel aelod o’r Cynllun Digolledu Gwasanaethau Ariannol a gefnogir gan y Llywodraeth, mae cyfanswm eich cynilion yn cael eu diogelu hyd at £85,000.

Warning: Late repayment can cause you serious money problems. For help with your account please contact our team on 0333 2000 601 or visit www.cambriancu.com. For financial advice visit www.moneyhelper.org.uk