Benthyciad Teuluol

Benthyciad Teuluol

Helpwch i ledaenu cost beth bynnag sydd ei angen ar eich teulu gyda'n Benthyciad Teuluol, lle gallwch fenthyg hyd at £1,000 a thalu nôl drwy eich budd-dal plant.ar gyfradd o 35% APR ac ad-dalu dros 18 mis.

Benthyciad Teuluol

Gyda chymorth ein "Benthyciad Teulu", gall unrhyw deulu neu berson sy'n derbyn budd-dal plant wneud cais i'r Undeb Credyd am fenthyciad o hyd at £1,000. Bydd aelodau hefyd yn gallu cynilo tra byddant yn ad-dalu – gan roi hyd at *£234 o gynilion i chi unwaith y byddwch yn ad-dalu’ch benthyciad.

Mae hon yn ffordd wych o wasgaru costau treuliau teulu pris uchel fel gwisg ysgol, Nadolig, gwyliau teulu, ac ati. Trwy ddefnyddio taliadau Budd-dal Plant, mae ein benthyciadau teulu yn eich galluogi i arbed arian wrth ad-dalu benthyciad.

 

Cyfrifiannell benthyciad

Gwnewch gais am fenthyciad heddiw gyda chyfraddau llog sy'n addas i chi!

Note: Saving Element required and CHB must be paid directly
Uchafswm y benthyciad :
Uchafswm hyd y benthyciad :

£

Term

Ad-dalu pa mor aml
£
APR
35%
#Ad-daliadau
Cyfanswm
£
APR
35%
#Ad-daliadau
Cyfanswm
£
APR
35%
#Ad-daliadau
Cyfanswm
£
APR
35%
#Ad-daliadau
Cyfanswm

At ddibenion darluniadol yn unig y mae’r cyfrifiannell hon, i roi crynodeb i chi, y benthyciwr o gost bosib y benthyciad. Ni all Undeb Credyd nag unrhyw un o’i staff fod yn gyfrifol am unrhyw gamgymeriadau. Sylwer mai dim ond rhoi dyfynbris dangosol y mae’r cyfrifiannell hon a gall ad-daliadau go iawn amrywio. Efallai y bydd angen i ni newid cynnyrch Benthyciad ymgeisydd oherwydd fforddiadwyedd neu amgylchiadau eraill. Yn yr eiliad hon bydd ein tîm benthyciadau yn cysylltu â chi ac yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am eich cais.

Borrow at great rates for any purpose

Mae ein Benthyciad Teulu wedi’i gynllunio i ganiatáu i aelodau fenthyg rhwng £200 a £1,000, gyda chyfnod ad-dalu o hyd at 18 mis ar APR o 35%. Bydd aelodau hefyd yn adeiladu pot cynilo gwerth hyd at *£234 tra'n ad-dalu.

Os bydd eich cais yn cael ei gymeradwyo, byddwn yn gofyn i chi gael eich budd-dal plant wedi'i adneuo'n syth i'ch cyfrif Undeb Credyd.
Yna mae ad-daliad y Benthyciad yn cael ei gymryd o hwn ynghyd â’r arbedion o £3 yr wythnos.

Gallwch wneud cais am drosglwyddiad awtomatig i'ch cyfrif banc ar yr un diwrnod ar gyfer gweddill y Budd-dal Plant. Fel arall, gallwch hefyd reoli eich trosglwyddiadau eich hun trwy ein gwasanaethau ar-lein.

Dim ond pan fydd y Benthyciad wedi'i dalu'n gyfan gwbl y gellir cael mynediad i'r Cynilion Benthyciad Teulu.

*Byddai £3 yr wythnos yn cael ei dalu i mewn i gyfrif cynilo undeb credyd dros gyfnod o 18 mis/78 wythnos yn darparu £234 o gynilion Dim ond unwaith y bydd y Benthyciad wedi’i dalu’n llawn y gellir cael mynediad i’r Cynilion Benthyciad Teulu.

Benthyciad Teuluol

BenthygAd-dalu drosoddAPR*
£200– £1,00012 Mis – 18 Mis35%

*Cyfradd Ganrannol Flynyddol

Nodweddion Allweddol

 • Benthyg o £200 - £1,000
 • Proses hawdd i wneud cais ar-lein neu mewn cangen
 • Penderfyniad a thaliad mewn 3 diwrnodau gwaith·
 • Dim effaith ar eich ffeil credyd os na chewch eich derbyn
 • Dim ond ar y balans gostyngol sy'n ddyledus y codir llog
 • Dim ffioedd na chosbau ad-dalu’n gynnar a dim ffioedd cudd
 • Penderfyniadau gan berson, nid cyfrifiadur
 • Adeiladwch eich cynilion wrth i chi ad-dalu

Meini Prawf Cymhwysedd

 • Rhaid bod dros 18 oed i wneud cais
 • Yn byw neu'n cael eich cyflogi yng Nghymru
 • Ddim mewn IVA (Trefniant Gwirfoddol Unigol), DRO (gorchymyn rhyddhau dyled) nac yn fethdalwr

A fydd fy nghais yn cael ei gymeradwyo?

Mae pob benthyciad Cambrian yn amodol ar fforddiadwyedd llaw a gwiriadau credyd. Mae eich tebygolrwydd o gymeradwyaeth yn cynyddu os:

 • Rydych yn gallu fforddio'r ad-daliadau yn gyfforddus ochr yn ochr â'ch rhwymedigaethau ariannol presennol eraill
 • Nad ydych wedi cymryd rhan mewn ymddygiadau peryglus a allai ei gwneud yn anodd i chi ad-dalu, gan gynnwys gamblo gormodol

Beth fydd ei angen arnoch chi

 • Prawf Cyfeiriad - Dyddiedig o fewn y 6 mis diwethaf
 • Adnabod Ffotograffaidd – Pasbort neu Drwydded Yrru
 • Llythyr budd-dal – os ydych yn derbyn budd-daliadau
 • Cytundeb tenantiaeth - os yw o fewn cyfnod y tymor
 • Bil cyfleustodau
 • Bil treth y cyngor
 • Eich Rhif Yswiriant Gwladol
 • Eich cyfriflenni banc diweddar o'r ddau fis diwethaf sy'n dangos eich incwm
  Os nad oes gennych ID llun, peidiwch â phoeni, efallai y bydd angen tystiolaeth ychwanegol o'r cyfeiriad arnom. Gellir derbyn copïau wedi'u sganio, sgrin gipio neu luniau clir o ansawdd uchel.

Cwestiynau Cyffredin - Benthyciadau

Unrhyw gwestiwn? Edrychwch isod i weld os yw eich cwestiwn yn cael ei ateb yn ein adran Cwestiynau Cyffredin.

Faint alla i ei fenthyg?

Gallwch wneud cais i fenthyg cyn lleied neu gymaint ag sydd ei angen.  Benthyg hyd at £25,000. Mae’r holl benderfyniadau ynglŷn â benthyciadau yn seiliedig ar eich incwm, eich gwariant a’ch gallu i ad-dalu.

Ydw i’n gallu gwneud cais am fenthyciad ar unwaith?

Gallwch wneud cais i ddod yn aelod ac am fenthyciad ar yr un pryd. Ar hyn o bryd, nid yw Undeb Credyd Cambrian yn ei gwneud yn ofynnol i aelod gynilo cyn iddyn nhw wneud cais am fenthyciad.

Pa mor hir fydd y cais am fenthyciad yn ei gymryd?

Fel arfer byddwn yn prosesu ceisiadau o fewn 3 diwrnod gwaith, cyn belled a'n bod yn derbyn y dogfennau perthnasol

Pa ddogfennau sydd eu hangen arnaf i wneud cais?

I wneud cais am fenthyciad mae angen y canlynol arnom:

ID llun cyfoes:

 • Pasbort
 • Trwydded Yrru

Prawf o gygeiriad

 • Llythyr budd-dal
 • Cytundeb tenantiaeth,
 • Bil cyfleustodau wedi'i ddyddio o fewn 6 mis
 • Dyddiad y Bil Dŵr o fewn 12 mis
 • Bil treth cyngor.

Bydd angen cyfriflenni banc neu Gymdeithas Adeiladu dyddiedig o fewn 3 mis ar gyfer eich cais hefyd.

Os nad oes gennych ID llun, peidiwch â phoeni, efallai y bydd angen tystiolaeth ychwanegol o'r cyfeiriad arnom.

Ydw i’n gallu ad-dalu fy menthyciad yn gynnar?

Ydych, gallwch ad-dalu eich benthyciad yn llawn unrhyw bryd heb gosb. Gallwch hefyd wneud taliadau ychwanegol i leihau gwerth y benthyciad sy’n weddill ar unrhyw adeg – eto heb gosb.

Oes unrhyw ffioedd aelodaeth?

Mae’n rhaid i bob aelod o Undeb Credyd Cambrian gadw £5 yn eu cyfrif cyfranddaliadau drwy’r amser – cymerir ffi aelodaeth blynyddol o £3 ar y dyddiad wnaethoch chi ymuno â’r undeb credyd.

Rhybudd: Gall ad-daliad hwyr achosi problemau ariannol difrifol i chi. I gael help gyda'ch cyfrif, cysylltwch â'n tîm ar 0333 2000 601 neu ewch i www.cambriancu.com. I gael cyngor ariannol ewch i www.moneyhelper.org.uk