Benthyciad Teuluol

Yno i chi a'ch teulu

Helpwch i ledaenu cost beth bynnag sydd ei angen ar eich teulu gyda'n Benthyciad Teuluol, lle gallwch fenthyg hyd at £1,000 a thalu nôl drwy eich budd-dal plant.

Y broses o wneud cais am fenthyciad

Cam

1

Dewch yn Aelod

Cwblhewch ein ffurflen aelodaeth – ymunwch â Chynilion a Benthyciadau Cambrian

Cam

2

Cyfrifwch eich benthyciad

Dewiswch faint rydych chi eisiau ei fenthyg a pha mor hir i'w dalu'n ôl. (o £50 - £1,000 dros 18 mis)

Cam

3

Gwnewch gais am fenthyciad ar-lein

Rhowch eich ID llun a dogfennau prawf cyfeiriad i gwblhau'r cais.

Cam

4

Eisteddwch nôl ac ymlaciwch!

Byddwn yn cysylltu â chi o fewn 2 ddiwrnod gwaith gyda'n penderfyniad

Cyfrifiannell benthyciad

Gwnewch gais am fenthyciad heddiw gyda chyfraddau llog sy'n addas i chi!

Benthyciad Teuluol
Uchafswm y benthyciad :
Uchafswm hyd y benthyciad :

£

Required Term

Ad-dalu pa mor aml
£
APR
35%
#Ad-daliadau
Cyfanswm
£
APR
35%
#Ad-daliadau
Cyfanswm
£
APR
35%
#Ad-daliadau
Cyfanswm
£
APR
35%
#Ad-daliadau
Cyfanswm

At ddibenion darluniadol yn unig y mae’r cyfrifiannell hon, i roi crynodeb i chi, y benthyciwr o gost bosib y benthyciad. Ni all Undeb Credyd nag unrhyw un o’i staff fod yn gyfrifol am unrhyw gamgymeriadau. Sylwer mai dim ond rhoi dyfynbris dangosol y mae’r cyfrifiannell hon a gall ad-daliadau go iawn amrywio.

Manteision benthyca wrth Undeb Credyd Cambrian

Y swm lleiaf y gellir ei fenthyg yw £50 gyda chyfraddau ad-dalu â llog fforddiadwy

Proses hawdd i wneud cais ar-lein neu mewn cangen

Dim ffioedd na chosbau ad-dalu’n gynnar a dim ffioedd cudd

Ad-daliadau’n hyblyg ac wedi’u teilwra i gyd-fynd ag anghenion yr unigolyn

Dim ond ar y balans gostyngol sy'n ddyledus y codir llog

Rydym yn prosesu ein ceisiadau cyn gynted a phosibl cyn belled a'n bod yn derbyn y dogfennau perthnasol a uwchlwythwyd.  Po gyflymaf y byddwn yn derbyn eich dogfennau, y cyflymaf y gallwn gymeradwyo eich cais!

Mae gan bobl ffydd ynom ni

Edrychwch ar ein hadolygiadau diweddaraf ar Trustpilot

Cynilwch wrth fenthyg

Isod, dyma enghraifft pe byddech yn benthyg £500 dros 52 wythnos.

Swm y benthyciad

£500

Cynilion wythnosol

£3

Hyd y benthyciad

52 wythnos

Cyfanswm y llog

£81

Ad-daliadau wythnosol

£11

Cyfanswm cost y credyd

£581

Gofynion Benthyciad Teuluol

 • Dewch yn aelod o Undeb Credyd Cambrian
 • Gwnewch gais ar-lein
 • ID Ffotograff - Trwydded Yrru neu Basbort
 • Hyd at dri mis Prawf Cyfeiriad megis cytundeb Tenantiaeth, bil cyfleustodau neu fil Treth y Cyngor.
 • Hyd at dri mis o gyfriflenni banc, yn dibynnu ar werth y cais
 • Hyd at dri mis o slipiau cyflog yn dibynnu ar werth y cais
 • Budd-daliadau plant i’w talu’n uniongyrchol i gyfrif yr undeb credyd
 • Taliad wythnosol o £3 i’w gymryd o’r budd-dal plant a’i dalu i gyfrif cynilo aelodau
 • Efallai y bydd angen rhoi gwybod am fudd-daliadau
 • Gellir gofyn am wybodaeth ychwanegol hefyd os yw incwm partneriaid yn cael ei ychwanegu at ddibenion y benthyciad.
Ymgeisiwch

Cwestiynau Cyffredin - Benthyciadau

Unrhyw gwestiwn? Edrychwch isod i weld os yw eich cwestiwn yn cael ei ateb yn ein adran Cwestiynau Cyffredin.

Faint alla i ei fenthyg?

Gallwch wneud cais i fenthyg cyn lleied neu gymaint ag sydd ei angen. Uchafswm y benthyciad diwarant yw £15,000 a’r lleiafswm yw £50. Mae’r holl benderfyniadau ynglŷn â benthyciadau yn seiliedig ar eich incwm, eich gwariant a’ch gallu i ad-dalu.

Ydw i’n gallu gwneud cais am fenthyciad ar unwaith?

Gallwch wneud cais i ddod yn aelod ac am fenthyciad ar yr un pryd. Ar hyn o bryd, nid yw Undeb Credyd Cambrian yn ei gwneud yn ofynnol i aelod gynilo cyn iddyn nhw wneud cais am fenthyciad.

Pa mor hir fydd y cais am fenthyciad yn ei gymryd?

Gan amlaf, byddwn wedi cwblhau a rhoi’r arian yn ei le o fewn 2 ddiwrnod gwaith.

Pa ddogfennau sydd eu hangen arnaf i wneud cais?

I wneud cais am fenthyciad mae angen y canlynol arnom:

ID llun cyfoes:

 • Pasbort
 • Trwydded Yrru

Prawf o gygeiriad

 • Llythyr budd-dal
 • Cytundeb tenantiaeth
 • Bil cyfleustodau
 • Bil treth cyngor

Mar angen 3 mis o dystiolaeth o gyfeiriad ar gyfer eith cais.

Os nad oes gennych ID llun, peidiwch a phoeni, efallai y bydd angen tystilaeth ychwanegol o'r cyfeiriad arnom.

Ydw i’n gallu ad-dalu fy menthyciad yn gynnar?

Ydych, gallwch ad-dalu eich benthyciad yn llawn unrhyw bryd heb gosb. Gallwch hefyd wneud taliadau ychwanegol i leihau gwerth y benthyciad sy’n weddill ar unrhyw adeg – eto heb gosb.

Oes unrhyw ffioedd aelodaeth?

Mae’n rhaid i bob aelod o Undeb Credyd Cambrian gadw £5 yn eu cyfrif cyfranddaliadau drwy’r amser – cymerir ffi aelodaeth blynyddol o £3 ar y dyddiad wnaethoch chi ymuno â’r undeb credyd.