Benthyciadau

Ein Benthyciadau

Mae gennym fenthyciadau i weddu i'ch anghenion, p'un a ydych am ariannu pryniant mawr fel cegin neu gar newydd, cydgrynhoi dyled bresennol, swm cymedrol ar gyfer y Nadolig neu gost gwisg ysgol. Benthyg rhwng £200 a £25,000, gyda chyfnod ad-dalu hyd at 10 mlynedd o 7.9% - 42.6% APR.

Benthyciad Personol

Benthyciad Personol

Benthyg hyd at £15,000 o 7.9% i 42.6% APR
Moneyworks Benthyciad Cyflogres

Moneyworks Benthyciad Cyflogres

Gallwch fenthyg hyd at £15,000, ad-dalu'n uniongyrchol o'ch cyflog
Benthyciad Gwyrdd ac Arian

Benthyciad Gwyrdd ac Arian

Benthyg rhwng £5,000 a £25,000, gyda chyfnod ad-dalu o hyd at 10 mlynedd
Benthyciad Cydgrynhoi Dyled

Benthyciad Cydgrynhoi Dyled

Benthyg rhwng £3,550 a £15,000, gyda chyfnod ad-dalu o hyd at 5 mlynedd

Datgloi'r buddion unigryw sydd ar gael i chi trwy ddod yn aelod heddiw ac ymuno â'n hundeb credyd i gefnogi'r gymuned.

Cyfrifiannell benthyciad

Gwnewch gais am fenthyciad heddiw gyda chyfraddau llog sy'n addas i chi!

Borrow between £200 - £15,000
Uchafswm y benthyciad :
Uchafswm hyd y benthyciad :

£

Term

Ad-dalu pa mor aml
£
APR
42.6%
#Ad-daliadau
Cyfanswm
£
APR
42.6%
#Ad-daliadau
Cyfanswm
£
APR
42.6%
#Ad-daliadau
Cyfanswm
£
APR
42.6%
#Ad-daliadau
Cyfanswm

At ddibenion darluniadol yn unig y mae’r cyfrifiannell hon, i roi crynodeb i chi, y benthyciwr o gost bosib y benthyciad. Ni all Undeb Credyd nag unrhyw un o’i staff fod yn gyfrifol am unrhyw gamgymeriadau. Sylwer mai dim ond rhoi dyfynbris dangosol y mae’r cyfrifiannell hon a gall ad-daliadau go iawn amrywio. Efallai y bydd angen i ni newid cynnyrch Benthyciad ymgeisydd oherwydd fforddiadwyedd neu amgylchiadau eraill. Yn yr eiliad hon bydd ein tîm benthyciadau yn cysylltu â chi ac yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am eich cais.

Manteision benthyca wrth Undeb Credyd Cambrian

Benthyg hyd at £25,000

Proses hawdd i wneud cais ar-lein neu mewn cangen

Dim ffioedd na chosbau ad-dalu’n gynnar a dim ffioedd cudd

Ad-daliadau’n hyblyg ac wedi’u teilwra i gyd-fynd ag anghenion yr unigolyn

Dim ond ar y balans gostyngol sy'n ddyledus y codir llog

Fel arfer byddwn yn prosesu ceisiadau o fewn 3 diwrnod gwaith, cyn belled a'n bod yn derbyn y dogfennau perthnasol

Cwestiynau Cyffredin - Benthyciadau

Unrhyw gwestiwn? Edrychwch isod i weld os yw eich cwestiwn yn cael ei ateb yn ein adran Cwestiynau Cyffredin.

Faint alla i ei fenthyg?

Gallwch wneud cais i fenthyg cyn lleied neu gymaint ag sydd ei angen.  Benthyg hyd at £15,000. Mae’r holl benderfyniadau ynglŷn â benthyciadau yn seiliedig ar eich incwm, eich gwariant a’ch gallu i ad-dalu.

Ydw i’n gallu gwneud cais am fenthyciad ar unwaith?

Gallwch wneud cais i ddod yn aelod ac am fenthyciad ar yr un pryd. Ar hyn o bryd, nid yw Undeb Credyd Cambrian yn ei gwneud yn ofynnol i aelod gynilo cyn iddyn nhw wneud cais am fenthyciad.

Pa mor hir fydd y cais am fenthyciad yn ei gymryd?

Gan amlaf, byddwn wedi cwblhau a rhoi’r arian yn ei le o fewn 2 ddiwrnod gwaith.

Pa ddogfennau sydd eu hangen arnaf i wneud cais?

I wneud cais am fenthyciad mae angen y canlynol arnom:

ID llun cyfoes:

  • Pasbort
  • Trwydded Yrru

Prawf o gygeiriad

  • Llythyr budd-dal
  • Cytundeb tenantiaeth,
  • Bil cyfleustodau wedi'i ddyddio o fewn 6 mis
  • Dyddiad y Bil Dŵr o fewn 12 mis
  • Bil treth cyngor.

Bydd angen cyfriflenni banc neu Gymdeithas Adeiladu dyddiedig o fewn 3 mis ar gyfer eich cais hefyd.

Os nad oes gennych ID llun, peidiwch â phoeni, efallai y bydd angen tystiolaeth ychwanegol o'r cyfeiriad arnom.

Ydw i’n gallu ad-dalu fy menthyciad yn gynnar?

Ydych, gallwch ad-dalu eich benthyciad yn llawn unrhyw bryd heb gosb. Gallwch hefyd wneud taliadau ychwanegol i leihau gwerth y benthyciad sy’n weddill ar unrhyw adeg – eto heb gosb.

Oes unrhyw ffioedd aelodaeth?

Mae’n rhaid i bob aelod o Undeb Credyd Cambrian gadw £5 yn eu cyfrif cyfranddaliadau drwy’r amser – cymerir ffi aelodaeth blynyddol o £3 ar y dyddiad wnaethoch chi ymuno â’r undeb credyd.

Rhybudd: Gall ad-daliad hwyr achosi problemau ariannol difrifol i chi. I gael help gyda'ch cyfrif, cysylltwch â'n tîm ar 0333 2000 601 neu ewch i www.cambriancu.com. I gael cyngor ariannol ewch i www.moneyhelper.org.uk