Benthyciadau

Beth bynnag yw'r rheswm, rydyn ni yma i helpu

Benthyciadau teg, fforddiadwy pan fyddwch eu hangen fwyaf. Benthyg o £50 - £15,000 o 5.9% i 42.6% APR.

Benthyciad Personol

Benthyciad Personol

£50 - £15,000 o 5.9% i 42.6% APR
Benthyciad Adeiladu Credyd

Benthyciad Adeiladu Credyd

Credyd gwael? Peidiwch â chynhyrfu. Benthyg hyd at £500
Benthyciad Cynilion Cyflogres

Benthyciad Cynilion Cyflogres

Cael eich cyflogi gan un o'n partneriaid cyflogres? Cael gostyngiad o 1% ar ein cyfraddau benthyciad

Datgloi'r buddion unigryw sydd ar gael i chi trwy ddod yn aelod heddiw ac ymuno â'n hundeb credyd i gefnogi'r gymuned.

Cyfrifiannell benthyciad

Gwnewch gais am fenthyciad heddiw gyda chyfraddau llog sy'n addas i chi!

Borrow between £50 - £2,000 @ 42.6% APR
Uchafswm y benthyciad :
Uchafswm hyd y benthyciad :

£

Term

Ad-dalu pa mor aml
£
APR
42.6%
#Ad-daliadau
Cyfanswm
£
APR
42.6%
#Ad-daliadau
Cyfanswm
£
APR
42.6%
#Ad-daliadau
Cyfanswm
£
APR
42.6%
#Ad-daliadau
Cyfanswm

At ddibenion darluniadol yn unig y mae’r cyfrifiannell hon, i roi crynodeb i chi, y benthyciwr o gost bosib y benthyciad. Ni all Undeb Credyd nag unrhyw un o’i staff fod yn gyfrifol am unrhyw gamgymeriadau. Sylwer mai dim ond rhoi dyfynbris dangosol y mae’r cyfrifiannell hon a gall ad-daliadau go iawn amrywio.

Benthyciad Teuluol

Arbedwch wrth i chi fenthyca

Helpwch i ledaenu cost beth bynnag sydd ei angen ar eich teulu gyda'n Benthyciad Teulu. benthyg hyd at £1,000 a thalu’n ôl drwy eich budd-dal plant ar gyfradd sefydlog o 35% APR.

Manteision benthyca wrth Undeb Credyd Cambrian

Y swm lleiaf y gellir ei fenthyg yw £50 gyda chyfraddau ad-dalu â llog fforddiadwy

Proses hawdd i wneud cais ar-lein neu mewn cangen

Dim ffioedd na chosbau ad-dalu’n gynnar a dim ffioedd cudd

Ad-daliadau’n hyblyg ac wedi’u teilwra i gyd-fynd ag anghenion yr unigolyn

Dim ond ar y balans gostyngol sy'n ddyledus y codir llog

Rydym yn prosesu ein ceisiadau cyn gynted a phosibl cyn belled a'n bod yn derbyn y dogfennau perthnasol a uwchlwythwyd.  Po gyflymaf y byddwn yn derbyn eich dogfennau, y cyflymaf y gallwn gymeradwyo eich cais!

Mae gan bobl ffydd ynom ni

Edrychwch ar ein hadolygiadau diweddaraf ar Trustpilot

Cwestiynau Cyffredin - Benthyciadau

Unrhyw gwestiwn? Edrychwch isod i weld os yw eich cwestiwn yn cael ei ateb yn ein adran Cwestiynau Cyffredin.

Faint alla i ei fenthyg?

Gallwch wneud cais i fenthyg cyn lleied neu gymaint ag sydd ei angen. Uchafswm y benthyciad diwarant yw £15,000 a’r lleiafswm yw £50. Mae’r holl benderfyniadau ynglŷn â benthyciadau yn seiliedig ar eich incwm, eich gwariant a’ch gallu i ad-dalu.

Ydw i’n gallu gwneud cais am fenthyciad ar unwaith?

Gallwch wneud cais i ddod yn aelod ac am fenthyciad ar yr un pryd. Ar hyn o bryd, nid yw Undeb Credyd Cambrian yn ei gwneud yn ofynnol i aelod gynilo cyn iddyn nhw wneud cais am fenthyciad.

Pa mor hir fydd y cais am fenthyciad yn ei gymryd?

Gan amlaf, byddwn wedi cwblhau a rhoi’r arian yn ei le o fewn 2 ddiwrnod gwaith.

Pa ddogfennau sydd eu hangen arnaf i wneud cais?

I wneud cais am fenthyciad mae angen y canlynol arnom:

ID llun cyfoes:

  • Pasbort
  • Trwydded Yrru

Prawf o gygeiriad

  • Llythyr budd-dal
  • Cytundeb tenantiaeth
  • Bil cyfleustodau
  • Bil treth cyngor

Mar angen 3 mis o dystiolaeth o gyfeiriad ar gyfer eith cais.

Os nad oes gennych ID llun, peidiwch a phoeni, efallai y bydd angen tystilaeth ychwanegol o'r cyfeiriad arnom.

Ydw i’n gallu ad-dalu fy menthyciad yn gynnar?

Ydych, gallwch ad-dalu eich benthyciad yn llawn unrhyw bryd heb gosb. Gallwch hefyd wneud taliadau ychwanegol i leihau gwerth y benthyciad sy’n weddill ar unrhyw adeg – eto heb gosb.

Oes unrhyw ffioedd aelodaeth?

Mae’n rhaid i bob aelod o Undeb Credyd Cambrian gadw £5 yn eu cyfrif cyfranddaliadau drwy’r amser – cymerir ffi aelodaeth blynyddol o £3 ar y dyddiad wnaethoch chi ymuno â’r undeb credyd.