Cwestiynau Cyffredin

Yma gallwch weld rhestr o'n Cwestiynau Cyffredin fesul categori. Os nad yw eich cwestiwn wedi'i restru, mae croeso i chi ofyn cwestiwn drwy ein ffurflen gais a chysylltwch â ni ar 0333 2000 601 i siarad ag aelod o’n tîm.

Gallwch wneud cais i fenthyg cyn lleied neu gymaint ag sydd ei angen.  Benthyg hyd at £15,000. Mae’r holl benderfyniadau ynglŷn â benthyciadau yn seiliedig ar eich incwm, eich gwariant a’ch gallu i ad-dalu.

Gallwch wneud cais i ddod yn aelod ac am fenthyciad ar yr un pryd. Ar hyn o bryd, nid yw Undeb Credyd Cambrian yn ei gwneud yn ofynnol i aelod gynilo cyn iddyn nhw wneud cais am fenthyciad.

Fel arfer byddwn yn prosesu ceisiadau o fewn 3 diwrnod gwaith, cyn belled a'n bod yn derbyn y dogfennau perthnasol

Ydych, gallwch ad-dalu eich benthyciad yn llawn unrhyw bryd heb gosb. Gallwch hefyd wneud taliadau ychwanegol i leihau gwerth y benthyciad sy’n weddill ar unrhyw adeg – eto heb gosb.

Mae’n rhaid i bob aelod o Undeb Credyd Cambrian gadw £5 yn eu cyfrif cyfranddaliadau drwy’r amser – cymerir ffi aelodaeth blynyddol o £3 ar y dyddiad wnaethoch chi ymuno â’r undeb credyd.

I wneud cais am fenthyciad mae angen y canlynol arnom:

ID llun cyfoes:

  • Pasbort
  • Trwydded Yrru

Prawf o gygeiriad

  • Llythyr budd-dal
  • Cytundeb tenantiaeth,
  • Bil cyfleustodau wedi'i ddyddio o fewn 6 mis
  • Dyddiad y Bil Dŵr o fewn 12 mis
  • Bil treth cyngor.

Bydd angen cyfriflenni banc neu Gymdeithas Adeiladu dyddiedig o fewn 3 mis ar gyfer eich cais hefyd.

Os nad oes gennych ID llun, peidiwch â phoeni, efallai y bydd angen tystiolaeth ychwanegol o'r cyfeiriad arnom.

Cliciwch ar “Dewch yn aelod” ar y ddewislen ar dop y dudalen neu galwch heibio i’ch cangen leol.

Mae’n rhaid i bob aelod o Undeb Credyd Cambrian gadw £5 yn eu cyfrif cyfranddaliadau drwy’r amser – cymerir ffi aelodaeth blynyddol o £3 ar y dyddiad wnaethoch chi ymuno â’r undeb credyd.

Gallwch gynilo cyn lleied neu gymaint ag y dymunwch ond gall cyfrifon ddal uchafswm o £85,000.

Ydyn.  Fel aelod o’r Cynllun Digolledu Gwasanaethau Ariannol, a gefnogir gan y Llywodraeth, caiff eich holl gynilion eu diogelu hyd at £85,000.

Gallwch ddewis debyd uniongyrchol, bancio ar y we neu drwy’r ap. Neu beth am gynilo’n syth o'ch cyflog drwy’r Cynilion Cyflogres.

Cliciwch ar “Dewch yn aelod” ar y ddewislen ar dop y dudalen neu galwch heibio i’ch cangen leol.

Mae’n rhaid i bob aelod o Undeb Credyd Cambrian gadw £5 yn eu cyfrif cyfranddaliadau drwy’r amser – cymerir ffi aelodaeth blynyddol o £3 ar y dyddiad wnaethoch chi ymuno â’r undeb credyd.

Gallwch gynilo cyn lleied neu gymaint ag y dymunwch ond gall cyfrifon ddal uchafswm o £85,000.

Gall ceisiadau am aelodaeth a benthyciadau gael eu gwneud ar yr un pryd. Ar hyn o bryd, nid yw Undeb Credyd Cambrian yn ei gwneud yn ofynnol i aelod gynilo cyn iddyn nhw wneud cais am fenthyciad.

Na – oni bai eich bod yn dewis dweud wrthyn nhw. Os caiff ad-daliadau eu tynnu o’r  gyflogres, bydd eich cyflogwr ond yn gwybod bod arian yn cael ei anfon at Undeb Credyd Cambrian. Ni fyddan nhw’n gwybod os yw’r arian yn cael ei anfon i ad-dalu benthyciad neu i ychwanegu at eich cynilion.

Yn syml, cysylltwch â ni a gallwn drefnu i un o'n cynrychiolwyr drafod sut gallwn helpu i hwyluso'r gwasanaethau ar gyfer eich tîm.

Dim! Byddwn yn rhedeg y cynllun ar gyfer y cyflogwr ar ran y gweithiwr. Mae’n rhaid i bob aelod o Undeb Credyd Cambrian sy’n oedolyn gadw £5 yn eu cyfrif cyfranddaliadau drwy’r amser a chymerir ffi aelodaeth blynyddol o £3 ar y dyddiad wnaethoch chi ymuno â’r undeb credyd.

Hyrwyddwch y gwasanaeth i'ch tîm drwy ddiweddariadau rheolaidd, cylchlythyron, marchnata mewn slipiau cyflog a chaniatáu i ni gynorthwyo drwy ddiwrnodau cofrestru a diweddariadau.

Bach iawn. Unwaith y bydd y gwasanaeth yn ei le, sy'n syml, byddai angen i ni gael hysbysiad talu o ran pwy a faint fyddai’n cael ei drosglwyddo i gyfrif undeb credyd y gweithiwr.

Mae ein tîm yn cynnig cymorth drwy bob un o'n platfformau, ac unwaith y byddwch wedi eich sefydlu, bydd aelod o'n tîm yn cael ei neilltuo i helpu.

Cerdyn debyd Visa yw cerdyn Engage y gellir ei ddefnyddio ledled y byd lle bynnag y bydd Visa yn cael ei dderbyn. Gellir ei ddefnyddio ar-lein, mewn siopau, dros y ffôn neu i dynnu arian o beiriannau ATM.

Rhaid i chi fod yn 18 oed o leiaf ac yn breswylydd yn y DU i gael cyfrif Cyfredol a cherdyn Engage. Dim ond os ydych yn aelod o undeb credyd ar hyn o bryd y gallwch wneud cais.

Dim ond drwy eich Undeb Credyd y gallwch wneud cais.

Gallwch dalu arian i’ch cyfrif drwy eich Undeb Credyd, drwy drosglwyddo o gyfrif banc neu drwy ddefnyddio arian parod mewn mannau manwerthu penodol.

Cliciwch ar “Dewch yn aelod” ar y ddewislen ar dop y dudalen neu galwch heibio i’ch cangen leol.  Gall aelodau iau ymuno o adeg eu genedigaeth, serch hynny bydd angen ymddiriedolwr sy’n oedolyn ar bob cyfrif newydd i blant.

Ddim ar gyfer aelodau iau nes eu bod yn 16 oed, yna bydd y cyfrif yn uwchraddio’n awtomatig i gyfrif oedolion. Mae’n rhaid i bob aelod o Undeb Credyd Cambrian gadw £5 yn eu cyfrif cyfranddaliadau drwy’r amser – cymerir ffi aelodaeth blynyddol o £3 ar y dyddiad wnaethoch chi ymuno â’r undeb credyd.

Gallwch gynilo cyn lleied neu gymaint ag y dymunwch ond gall cyfrifon ddal uchafswm o £85,000.

Ydyn.  Fel aelod o’r Cynllun Digolledu Gwasanaethau Ariannol, a gefnogir gan y Llywodraeth, caiff eich holl gynilion eu diogelu hyd at £85,000.

Dewiswch o ddebyd uniongyrchol, bancio ar-lein neu drwy’r ap. Neu beth am gynilo’n syth o’ch cyflog drwy’r Cynilon Cyflogres.

Cliciwch ar “Dewch yn aelod” ar y ddewislen ar dop y dudalen neu galwch heibio i’ch cangen leol.

Mae’n rhaid i bob aelod o Undeb Credyd Cambrian sy’n oedolyn gadw £5 yn eu cyfrif cyfranddaliadau drwy’r amser – cymerir ffi aelodaeth blynyddol o £3 ar y dyddiad wnaethoch chi ymuno â’r undeb credyd.

Mae eich cyfrif Cynilo ar gyfer y Nadolig wedi’i gloi rhwng 1af Ionawr a 1af Hydref. Os oes angen i chi dynnu arian o’ch cyfrif Nadolig cyn 1af Hydref, yna byddwn yn trosglwyddo’r balans llawn i’ch cyfrif ac yn cau eich cyfrif Nadolig. Gall aelodau ail-ddechrau eu cyfrif Nadolig o Ionawr 1af y flwyddyn ganlynol.

Ydyn.  Fel aelod o’r Cynllun Digolledu Gwasanaethau Ariannol, a gefnogir gan y Llywodraeth, caiff eich holl gynilion eu diogelu hyd at £85,000.

Dewiswch o ddebyd uniongyrchol, bancio ar-lein neu drwy’r ap. Neu beth am gynilo’n syth o'ch cyflog drwy’r Cynilon Cyflogres.