Benthyciad Gwyrdd ac Arian

Benthyciad Gwyrdd ac Arian

Ydych chi eisiau adnewyddu eich eiddo yn ynni-effeithlon neu eisiau uwchraddio i gerbyd trydan sy’n defnyddio ynni’n effeithlon? Benthyg rhwng £5,000 a £25,000, gyda chyfnod ad-dalu o hyd at 10 mlynedd a ACB o 7.9%. Gallech hyd yn oed dderbyn hyd at £250 o arian yn ôl*!

Benthyciad Gwyrdd ac Arian

Beth am wneud cais am ein benthyciad gwyrdd hyblyg os ydych yn bwriadu gwneud gwelliannau i'ch cartref ac eisiau lleihau eich ôl troed carbon yn y broses. Gellir ei ddefnyddio ar gyfer prosiectau adnewyddu mawr a allai gynnwys paneli solar ac inswleiddio, yn ogystal ag ar gyfer tasgau llai fel gosod ffenestri neu ddrysau newydd neu brynu boeler newydd, neu ar gyfer y ddau. unrhyw beth a all ostwng eich costau gwresogi a rhoi hwb i effeithlonrwydd ynni eich cartref!

Drwy’r Benthyciad Gwyrdd ac Arian yn ôl, gall aelodau fenthyg arian at y dibenion canlynol:

 • Man gwefru ceir trydan / Cerbyd trydan neu hybrid newydd neu ail law Beic trydan
 • Gwresogi gan gynnwys gosod boeler mwy effeithlon o ran ynni, rheolyddion gwres, pwmp gwres ffynhonnell aer neu’r ddaear, boeler biomas, paneli solar thermol
 • Inswleiddio to, lloriau neu waliau
 • Gosod ffenestri a drysau newydd sy’n wydr dwbl neu’n wydr triphlyg
 • Paneli solar a/neu fatri storio
 • Cyfarpar casglu dŵr glaw
 • System awyru yn y cartref

 

Cyfrifiannell benthyciad

Gwnewch gais am fenthyciad heddiw gyda chyfraddau llog sy'n addas i chi!

Borrow between £5,000 - £25,000
Uchafswm y benthyciad :
Uchafswm hyd y benthyciad :

£

Term

Ad-dalu pa mor aml
£
APR
42.6%
#Ad-daliadau
Cyfanswm
£
APR
42.6%
#Ad-daliadau
Cyfanswm
£
APR
42.6%
#Ad-daliadau
Cyfanswm
£
APR
42.6%
#Ad-daliadau
Cyfanswm

At ddibenion darluniadol yn unig y mae’r cyfrifiannell hon, i roi crynodeb i chi, y benthyciwr o gost bosib y benthyciad. Ni all Undeb Credyd nag unrhyw un o’i staff fod yn gyfrifol am unrhyw gamgymeriadau. Sylwer mai dim ond rhoi dyfynbris dangosol y mae’r cyfrifiannell hon a gall ad-daliadau go iawn amrywio. Efallai y bydd angen i ni newid cynnyrch Benthyciad ymgeisydd oherwydd fforddiadwyedd neu amgylchiadau eraill. Yn yr eiliad hon bydd ein tîm benthyciadau yn cysylltu â chi ac yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am eich cais.

Benthyciad Gwyrdd ac Arian yn ôl – Cefnogi cymunedau mwy Gwyrdd

Mae ein Benthyciad Arian yn Ôl Gwyrdd wedi'i gynllunio i gynorthwyo aelodau i uwchraddio i gerbyd trydan ynni-effeithlon a gwneud addasiadau i'w heiddo heb dorri'r banc. Benthyg rhwng £5,000 a £25,000, gyda chyfnod ad-dalu o hyd at 10 mlynedd a ACB o 7.9%. Gallech hyd yn oed dderbyn hyd at £250 o arian yn ôl*!

*Bydd ymgeiswyr yn cael £250 yn ôl ar ôl 12 mis ar yr amod eu bod yn darparu tystiolaeth fod 50% neu fwy o arian y benthyciad wedi’i wario ar un o’r dibenion uchod ac nad oes ôl-ddyledion nac ad-daliadau cynnar sydd angen eu talu. £306.14 yw isafswm y llog y bydd aelod yn ei dalu ar sail y cyfraddau cyfredol.

Benthyciad Gwyrdd ac Arian

BenthygAd-dalu drosoddAPR*
£5,000 – £7,49912 Mis – 5 Blwyddyn7.9%
£7,500 – £25,00012 Mis – 10 Blwyddyn7.9%

* Cyfradd Ganrannol Flynyddol

Nodweddion Allweddol

 • Benthyg o £5,000 - £25,000
 • Proses hawdd i wneud cais ar-lein neu mewn cangen
 • Penderfyniad a thaliad mewn 3-7 diwrnod·
 • Dim effaith ar eich ffeil credyd os na chewch eich derbyn
 • Dim ond ar y balans gostyngol sy'n ddyledus y codir llog
 • Dim ffioedd na chosbau ad-dalu’n gynnar a dim ffioedd cudd
 • Penderfyniadau gan berson, nid cyfrifiadur
 • Adeiladwch eich cynilion wrth i chi ad-dalu

Meini Prawf Cymhwysedd

 • Rhaid bod dros 18 oed i wneud cais
 • Yn byw neu'n cael eich cyflogi yng Nghymru
 • Ddim mewn IVA (Trefniant Gwirfoddol Unigol), DRO (gorchymyn rhyddhau dyled) nac yn fethdalwr

A fydd fy nghais yn cael ei gymeradwyo?

Mae pob benthyciad Cambrian yn amodol ar fforddiadwyedd llaw a gwiriadau credyd. Mae eich tebygolrwydd o gymeradwyaeth yn cynyddu os:

 • Rydych yn gallu fforddio'r ad-daliadau yn gyfforddus ochr yn ochr â'ch rhwymedigaethau ariannol presennol eraill
 • Nad ydych wedi cymryd rhan mewn ymddygiadau peryglus a allai ei gwneud yn anodd i chi ad-dalu, gan gynnwys gamblo gormodol

Beth fydd ei angen arnoch chi

 • Prawf Cyfeiriad - Dyddiedig o fewn y 6 mis diwethaf
 • Adnabod Ffotograffaidd – Pasbort neu Drwydded Yrru
 • Llythyr budd-dal – os ydych yn derbyn budd-daliadau
 • Cytundeb tenantiaeth - os yw o fewn cyfnod y tymor
 • Bil cyfleustodau
 • Bil treth y cyngor
 • Eich Rhif Yswiriant Gwladol
 • Eich cyfriflenni banc diweddar o'r ddau fis diwethaf sy'n dangos eich incwm
  Os nad oes gennych ID llun, peidiwch â phoeni, efallai y bydd angen tystiolaeth ychwanegol o'r cyfeiriad arnom. Gellir derbyn copïau wedi'u sganio, sgrin gipio neu luniau clir o ansawdd uchel.

Cwestiynau Cyffredin - Benthyciadau

Unrhyw gwestiwn? Edrychwch isod i weld os yw eich cwestiwn yn cael ei ateb yn ein adran Cwestiynau Cyffredin.

Faint alla i ei fenthyg?

Gallwch wneud cais i fenthyg cyn lleied neu gymaint ag sydd ei angen.  Benthyg hyd at £25,000. Mae’r holl benderfyniadau ynglŷn â benthyciadau yn seiliedig ar eich incwm, eich gwariant a’ch gallu i ad-dalu.

Ydw i’n gallu gwneud cais am fenthyciad ar unwaith?

Gallwch wneud cais i ddod yn aelod ac am fenthyciad ar yr un pryd. Ar hyn o bryd, nid yw Undeb Credyd Cambrian yn ei gwneud yn ofynnol i aelod gynilo cyn iddyn nhw wneud cais am fenthyciad.

Pa mor hir fydd y cais am fenthyciad yn ei gymryd?

Fel arfer byddwn yn prosesu ceisiadau o fewn 3 diwrnod gwaith, cyn belled a'n bod yn derbyn y dogfennau perthnasol

Pa ddogfennau sydd eu hangen arnaf i wneud cais?

I wneud cais am fenthyciad mae angen y canlynol arnom:

ID llun cyfoes:

 • Pasbort
 • Trwydded Yrru

Prawf o gygeiriad

 • Llythyr budd-dal
 • Cytundeb tenantiaeth,
 • Bil cyfleustodau wedi'i ddyddio o fewn 6 mis
 • Dyddiad y Bil Dŵr o fewn 12 mis
 • Bil treth cyngor.

Bydd angen cyfriflenni banc neu Gymdeithas Adeiladu dyddiedig o fewn 3 mis ar gyfer eich cais hefyd.

Os nad oes gennych ID llun, peidiwch â phoeni, efallai y bydd angen tystiolaeth ychwanegol o'r cyfeiriad arnom.

Ydw i’n gallu ad-dalu fy menthyciad yn gynnar?

Ydych, gallwch ad-dalu eich benthyciad yn llawn unrhyw bryd heb gosb. Gallwch hefyd wneud taliadau ychwanegol i leihau gwerth y benthyciad sy’n weddill ar unrhyw adeg – eto heb gosb.

Oes unrhyw ffioedd aelodaeth?

Mae’n rhaid i bob aelod o Undeb Credyd Cambrian gadw £5 yn eu cyfrif cyfranddaliadau drwy’r amser – cymerir ffi aelodaeth blynyddol o £3 ar y dyddiad wnaethoch chi ymuno â’r undeb credyd.

Rhybudd: Gall ad-daliad hwyr achosi problemau ariannol difrifol i chi. I gael help gyda'ch cyfrif, cysylltwch â'n tîm ar 0333 2000 601 neu ewch i www.cambriancu.com. I gael cyngor ariannol ewch i www.moneyhelper.org.uk