Benthyciad Cydgrynhoi Dyled

Benthyciad Cydgrynhoi Dyled

Tynnwch y straen allan o'ch cyllid trwy gyfuno'ch dyledion yn un taliad hawdd. Benthyg rhwng £3,550 a £15,000, gyda chyfnod ad-dalu hyd at 5 mlynedd ar 15.9% APR.

Benthyciad Cydgrynhoi Dyled

Mae benthyciad cydgrynhoi dyled yn eich galluogi i gyfuno’ch holl filiau sy’n weddill fel benthyciadau, gorddrafftiau, cardiau siop a chardiau credyd i mewn i daliad misol sengl syml, gan wneud eich dyled yn symlach a gall arwain at lai o log yn cael ei dalu’n gyffredinol. Benthyg o £3,550 a £15,000 am 15.9 APR

 

Cyfrifiannell benthyciad

Gwnewch gais am fenthyciad heddiw gyda chyfraddau llog sy'n addas i chi!

Borrow between £3,500 - £15,000
Uchafswm y benthyciad :
Uchafswm hyd y benthyciad :

£

Term

Ad-dalu pa mor aml
£
APR
15.9%
#Ad-daliadau
Cyfanswm
£
APR
15.9%
#Ad-daliadau
Cyfanswm
£
APR
15.9%
#Ad-daliadau
Cyfanswm
£
APR
15.9%
#Ad-daliadau
Cyfanswm

This calculator is for illustrative purposes only, to give you, the borrower, an overview of the potential cost of borrowing. The Credit Union, or any of its staff, cannot be held responsible for any errors. Please note that this calculator only provides an indicative quote and actual repayments may vary. We may need to alter an applicant’s Loan product due to affordability or other circumstances. In this instant our loans team will contact you and keep you up to date with your application.

Cyfunwch eich dyled bresennol yn un benthyciad!

Mae ein Benthyciad Cydgrynhoi Dyled wedi’i gynllunio i alluogi aelodau i fenthyca rhwng £3,550 a £15,000, gyda chyfnod ad-dalu o hyd at 5 mlynedd ar 15.9% APR.

Benthyciad Cydgrynhoi Dyled

BenthygAd-dalu drosoddAPR*
£3,550 - £15,00012 Mis – 5 Blwyddyn15.9%

*Cyfradd Ganrannol Flynyddol

Nodweddion Allweddol

 • Benthyg o £3,550 - £15,000
 • Proses hawdd i wneud cais ar-lein neu mewn cangenPenderfyniad a thaliad mewn 3 diwrnodau gwaith
 • Dim effaith ar eich ffeil credyd os na chewch eich derbyn
 • Dim ond ar y balans gostyngol sy'n ddyledus y codir llog
 • Dim ffioedd na chosbau ad-dalu’n gynnar a dim ffioedd cudd
 • Penderfyniadau gan berson, nid cyfrifiadur
 • Adeiladwch eich cynilion wrth i chi ad-dalu

Meini Prawf Cymhwysedd

 • Rhaid bod dros 18 oed i wneud cais
 • Yn byw neu'n cael eich cyflogi yng Nghymru
 • Ddim mewn IVA (Trefniant Gwirfoddol Unigol), DRO (gorchymyn rhyddhau dyled) nac yn fethdalwr

A fydd fy nghais yn cael ei gymeradwyo?

Mae pob benthyciad Cambrian yn amodol ar fforddiadwyedd llaw a gwiriadau credyd. Mae eich tebygolrwydd o gymeradwyaeth yn cynyddu os:

 • Rydych yn gallu fforddio'r ad-daliadau yn gyfforddus ochr yn ochr â'ch rhwymedigaethau ariannol presennol eraill
 • Mae taliadau'n gyfredol gyda chredydwyr cyfredol
 • Nad ydych wedi cymryd rhan mewn ymddygiadau peryglus a allai ei gwneud yn anodd i chi ad-dalu, gan gynnwys gamblo gormodol

Beth fydd ei angen arnoch chi

 • Prawf Cyfeiriad - Dyddiedig o fewn y 6 mis diwethaf

 • Adnabod Ffotograffaidd – Pasbort neu Drwydded Yrru
 • Llythyr budd-dal – os ydych yn derbyn budd-daliadau
 • Cytundeb tenantiaeth - os yw o fewn cyfnod y tymor
 • Bil cyfleustodau
 • Bil treth y cyngor
 • Eich Rhif Yswiriant Gwladol
 • Eich cyfriflenni banc diweddar o'r ddau fis diwethaf sy'n dangos eich incwm
 • Gwybodaeth am eich dyled gyfredol, gan gynnwys symiau, cyfraddau llog, a balans ad-dalu sy'n weddill.

Os nad oes gennych ID llun, peidiwch â phoeni, efallai y bydd angen tystiolaeth ychwanegol o'r cyfeiriad arnom. Gellir derbyn copïau wedi'u sganio, sgrin gipio neu luniau clir o ansawdd uchel.

Cwestiynau Cyffredin - Benthyciadau

Unrhyw gwestiwn? Edrychwch isod i weld os yw eich cwestiwn yn cael ei ateb yn ein adran Cwestiynau Cyffredin.

Faint alla i ei fenthyg?

Gallwch wneud cais i fenthyg cyn lleied neu gymaint ag sydd ei angen.  Benthyg hyd at £25,000. Mae’r holl benderfyniadau ynglŷn â benthyciadau yn seiliedig ar eich incwm, eich gwariant a’ch gallu i ad-dalu.

Ydw i’n gallu gwneud cais am fenthyciad ar unwaith?

Gallwch wneud cais i ddod yn aelod ac am fenthyciad ar yr un pryd. Ar hyn o bryd, nid yw Undeb Credyd Cambrian yn ei gwneud yn ofynnol i aelod gynilo cyn iddyn nhw wneud cais am fenthyciad.

Pa mor hir fydd y cais am fenthyciad yn ei gymryd?

Fel arfer byddwn yn prosesu ceisiadau o fewn 3 diwrnod gwaith, cyn belled a'n bod yn derbyn y dogfennau perthnasol

Pa ddogfennau sydd eu hangen arnaf i wneud cais?

I wneud cais am fenthyciad mae angen y canlynol arnom:

ID llun cyfoes:

 • Pasbort
 • Trwydded Yrru

Prawf o gygeiriad

 • Llythyr budd-dal
 • Cytundeb tenantiaeth,
 • Bil cyfleustodau wedi'i ddyddio o fewn 6 mis
 • Dyddiad y Bil Dŵr o fewn 12 mis
 • Bil treth cyngor.

Bydd angen cyfriflenni banc neu Gymdeithas Adeiladu dyddiedig o fewn 3 mis ar gyfer eich cais hefyd.

Os nad oes gennych ID llun, peidiwch â phoeni, efallai y bydd angen tystiolaeth ychwanegol o'r cyfeiriad arnom.

Ydw i’n gallu ad-dalu fy menthyciad yn gynnar?

Ydych, gallwch ad-dalu eich benthyciad yn llawn unrhyw bryd heb gosb. Gallwch hefyd wneud taliadau ychwanegol i leihau gwerth y benthyciad sy’n weddill ar unrhyw adeg – eto heb gosb.

Oes unrhyw ffioedd aelodaeth?

Mae’n rhaid i bob aelod o Undeb Credyd Cambrian gadw £5 yn eu cyfrif cyfranddaliadau drwy’r amser – cymerir ffi aelodaeth blynyddol o £3 ar y dyddiad wnaethoch chi ymuno â’r undeb credyd.

Rhybudd: Gall ad-daliad hwyr achosi problemau ariannol difrifol i chi. I gael help gyda'ch cyfrif, cysylltwch â'n tîm ar 0333 2000 601 neu ewch i www.cambriancu.com. I gael cyngor ariannol ewch i www.moneyhelper.org.uk