Yr ŵy sy’n mynd yn fwy bob blwyddyn

Wrth i Brydain edrych ymlaen at benwythnos hir o ymbleseru, mae Chris Kay yn awgrymu ein bod ni’n rhoi math gwahanol o ŵy i’r plant.

Heb geisio gwneud ichi golli awydd ar fwyta eich Cadbury’s Creme Egg, yn ôl y sôn, mae pob plentyn ym Mhrydain yn derbyn 8.8 ŵy Pasg ar gyfartaledd bob blwyddyn. Nid yn unig ydy hyn yn ddigon i wneud i’r deintydd grio, ond mae hefyd yn ddwbl y nifer o galorïau maen nhw i fod i’w fwyta mewn wythnos gyfan.

Os ydy’ch plant chi eisoes wedi tyfu i fyny, fel fy mhlant i, mae hyn yn swnio fel swm sylweddol o siocled. Os oes gennych chi blant bach, efallai nad ydy o’n syndod o gwbl.

A dweud y gwir, mae’r siocled gaiff ei werthu dros y Pasg yn cyfri 10% o’r holl siocled gaiff ei brynu yn ystod y flwyddyn ym Mhrydain. Felly, gyda’r holl siocled ar gyfer teuluoedd a ffrindiau, efallai nad ydy o’n syndod o gwbl bod teulu cyffredin ym Mhrydain yn gwario £75 ar bethau blasus dros y Pasg.

Os ydych chi, fel fi, yn daid neu yn nain, yn ewythr neu yn fodryb i blant bach, efallai eich bod chi’n meddwl am rywbeth gwahanol i ŵy Pasg eleni; tegan, dillad neu lyfr efallai?

Wel beth am fath gwahanol o ŵy: y math sy’n tyfu ac yn troi yn gar cyntaf, yn wersi gyrru neu hyd yn oed yn arian tuag at fynd i goleg neu brifysgol?

Bydd helpu person ifanc i ddechrau ŵy addod (cynilion) eu hunain o fudd iddyn nhw am lawer hirach ar ôl iddyn nhw anghofio am y siocled neu’r tegan.

Mae bod â chyfrif cynilion yn gwneud plant yn fwy ymwybodol o arian a gall hyn eu hannog nhw i ddatblygu arferion cynilo da fel oedolion.

Gall rhoi arian o’r neilltu adeg y Nadolig ac ar ben-blwyddi eu helpu nhw i ddysgu i gynllunio ar gyfer y pethau maen nhw am eu prynu yn y dyfodol.

Gall derbyn cyfriflenni a gwylio’u cynilion yn tyfu hefyd helpu plant i ddeall beth ydy gwerth arian, yn enwedig os ydyn nhw wedi aberthu cylchgrawn neu ddau er mwyn cynilo at nod mwy. Mae hefyd yn eu gwneud nhw’n fwy ymwybodol yn ariannol, sydd yn amlwg yn beth da.

Felly cyn ichi fynd ati i brynu’r holl siocled, ystyriwch helpu eich anwylon i ddatblygu’r arferiad ariannol iachach o gynilo.

*Chris Kay ydy Prif Weithredwr Undeb Credyd Cambrian, sy’n gydweithfa gwasanaethau ariannol cymunedol. Mae Chris wedi gweithio ym maes benthyg arian i’r cyhoedd ers dros 40 mlynedd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Yn ôl i'r brig