Y Gwirionedd am y Rhes Ddyled i Filflwyddwyr

michael_sheen

Wrth inni edrych ymlaen at y Nadolig, dengys gwaith ymchwil newydd fod un genhedlaeth erbyn hyn yn dibynnu ar fenthyciadau costus ar gyfer pethau sylfaenol fel bwyd a rhent. Bu i Chris Kay fynd ati i fwrw golwg ar y peryglon posib i fenthycwyr ‘Milflwyddol’.

Mae’r Nadolig yn gyfnod lle mae pob un ohonom yn gor-wneud hi, gan gynnwys ei gor-wneud hi’n ariannol. At hynny, mae llawer ohonom wedi teimlo siom aruthrol ym mis Ionawr wrth inni orfod wynebu’r canlyniadau yn sgil ei gor-wneud hi yn ystod mis Rhagfyr.

Fodd bynnag, mae rhai yn teimlo teimlad annifyr mis Ionawr drwy gydol y flwyddyn erbyn hyn. Wyddoch chi fod pedwar ymhob deg oedolyn ym Mhrydain yn cyfaddef nad ydyn nhw’n medru rheoli eu cyllid personol?

Yn ôl Y Gwasanaeth Cyngor ar Arian, mae oddeutu 8.2 miliwn o oedolion ym Mhrydain yn pryderu am eu sefyllfa ariannol. Yr oedolion ieuengach hynny – y genhedlaeth ‘Milflwyddol’ – sydd mewn mwyaf o beryg heb os.

Mae’n debyg fod y rheiny wedi eu geni ar ôl 1982 yn ddwywaith fwy tebygol o fanteisio ar fenthyciadau diwrnod cyflog costus na’r genhedlaeth ddiwethaf.

Ar gyfartaledd bu i’r genhedlaeth y blynyddoedd brig babis ar ôl yr ail ryfel byd fanteisio ar bedwar benthyciad yr un wrth i’r Milflwyddwyr fynd ati i fanteisio ar dros saith yr un.

Mae hyn yn golygu fod Milflwyddwyr – a fydd yn 50 a chant o’r gweithlu erbyn 2020 – yn fwy tebygol o feddu ar gofnodion credyd gwael. Y rheswm am hyn ydy oherwydd nad oes ganddyn nhw gofnod o daliadau ac oherwydd caiff manteisio ar fenthyciadau diwrnod cyflog effaith niweidiol ar eu sgôr. Gall hyn yn ei dro ei gwneud hi’n amhosib iddyn nhw fanteisio ar ffurfiau rhatach o gyllid yn y dyfodol.

Bu i astudiaethau diweddar, gan elusen Toynbee Hall a chwmni benthyciadau i weithwyr Salary Finance, ddangos fod Milflwyddwyr yn trin benthyciadau neu gardiau credyd fel ffurfiau cyllid arferol i gynyddu eu hincwm. Fodd bynnag maen nhw’n llawer drytach na chyllid prif ffrwd fel benthyciad personol neu orddrafft.

Bu i wefan cymharu TotallyMoney.com honni fod un ymhob pedwar o’r rheiny o dan 25 yn benthyg er mwyn talu eu biliau tŷ ac mae 16 a chant yn defnyddio’u cerdyn credyd i dalu rhent. Yn y cyfamser, mae oddeutu 52 a chant o bobl o dan 25 yn defnyddio’u cerdyn i dalu am eu bwyd a dydy 60 a chant ddim yn talu eu bil misol.

Mae’r syniad o ansicrwydd ariannol, a bod yn or-ddibynnol ar gardiau credyd neu fenthyciadau diwrnod cyflog er mwyn byw, yn frawychus. Yng ngeiriau Undebau Credyd Cymru mewn ymgyrch diweddar, mae hon yn genhedlaeth sy’n debygol iawn o orfod wynebu byw ar res ddyled.

Mae hyn yn ystod cyfnod lle mae dyled bersonol ym Mhrydain dros £180biliwn, sy’n fwy na chyllideb flynyddol y GIG.

Mae addysgu plant ifanc am gyfrifoldeb ariannol yn hanfodol er mwyn rhoi’r gorau i’r cylched dyled a gofalu fod dyfodol ariannol y genhedlaeth nesaf yn fwy diogel.

Mae Chris Kay yn Brif Weithredwr ar Undeb Credyd Cambrian, Undeb Credyd Gogledd Cymru gynt. Mae’r Undeb Credyd yn gydweithfa gwasanaethau ariannol cymunedol. Mae Undeb Credyd Cambrian yn aelod o Gynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol gyda chefnogaeth y Llywodraeth, sy’n gwarchod blaendaliadau unigol o hyd at £75,000.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Yn ôl i'r brig