Y ffordd orau a rhataf o gael gwyliau i’w gofio

Bydd darllenwyr rheolaidd y golofn hon yn sylwi ar yr wyneb newydd gan fod Chris Kay bellach wedi gadael Undeb Credyd Cambrian. Hoffem ni ddiolch iddo am ei holl waith dros y bum mlynedd ddiwethaf, fel Cadeirydd a Phrif Weithredwr, a dymuno’n dda iddo ar gyfer y dyfodol.

Rydw i wedi gweithio i Undeb Credyd Cambrian ers 15 mlynedd, i ddechrau gyda Caledfryn yn Ninbych ac yna gydag Undeb Credyd Gogledd Cymru.

Yma yn Undeb Credyd Cambrian, mae hi’n gyfnod prysur i’r staff a’r gwirfoddolwyr, wrth i lawer o’n haelodau dynnu arian o’u cyfrifon cynilion neu wneud cais am fenthyciad i dalu am eu gwyliau haf – yr wythnos neu ddwy arbennig hynny o ymlacio a mwynhau treulio amser gyda’ch teulu a’ch ffrindiau.

Gall fod yn demtasiwn hawdd mynd dros ben llestri pan fyddwch yn prynu gwyliau, ond gan eich bod chi’n gweithio’n galed am yr arian hwnnw, mae’n gwneud synnwyr eich bod chi am wneud yn siŵr fod pob ceiniog ohono’n cyfrif.

Os ydych chi’n bwriadu mynd i naill ai y Rhyl neu i Rio, cynlluniwch drwy lunio rhestr o sut gaiff eich arian ei ddefnyddio, o yswiriant i lety, hurio car a chostau bob dydd.

Os allwch chi, ceisiwch osgoi’r amseroedd prysuraf fel gwyliau’r banc a gwyliau’r ysgol. Gall hyn fod yn anodd i deuluoedd ond cofiwch fod prisiau gan amlaf yn gostwng ychydig tuag at ddiwedd gwyliau’r haf.

Os ydych chi’n mynd ar wyliau hwyrach ymlaen yn y flwyddyn, mae gennych chi dal amser i gynilo digon o arian i dalu am eich gwyliau. Y gyfrinach ydy i drin eich cynilion fel petaech chi’n talu eich biliau gan drosglwyddo swm rheolaidd i’ch cronfa wyliau. Mae hi’n syniad da trosglwyddo arian o’ch cyflog i’ch cyfrif cynilion yn syth pan ddaw eich cyflog i’ch cyfrif banc.

Os oes gennych chi gerdyn credyd, gall ei ddefnyddio er mwyn talu blaendal eich gwyliau neu’r gwyliau cyfan olygu efallai y byddwch chi’n gallu cyhoeddi hawliad os bydd y cwmni awyrennau neu gwmni gwyliau yn torri neu os na fydd y gwyliau yn cyd-fynd â’r disgrifiad. Mae hyn yn berthnasol i wyliau sy’n costio rhwng £100 a £30,000 ond byddwch yn ofalus, dydy hyn ddim yn gymwys gyda phob sefyllfa.

Os ydych chi yn dewis defnyddio cerdyn credyd, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gallu ad-dalu’r swm rydych chi wedi ei fenthyg yn fuan. Peidiwch byth â dewis talu’r isafswm ad-daliadau neu fe all eich gwyliau droi yn wyliau drud iawn.

Os ydych chi wedi ei gadael hi’n rhy hwyr i gynilo, ac yn bwriadu benthyg arian, edrychwch o gwmpas am y fargen orau a chymharwch y cyfraddau yn ofalus. Mae gan y rhan fwyaf o wefannau, gan gynnwys gwefan Undeb Credyd Cambrian, gyfrifiannell benthyciad fydd yn rhoi syniad eglur ichi o beth fydd swm eich ad-daliadau ac – yn bwysicach – pa mor hir bydd hi’n cymryd ichi eu talu.

Unwaith y byddwch chi wedi gosod cyllideb, mae hi’n amser dod o hyd i fargen dda. Treuliwch ychydig amser yn edrych ar wefannau cymharu pan fyddwch chi’n cynllunio eich siwrne a’ch llety oherwydd gall y prisiau amrywio’n aruthrol.

Peidiwch â bod ag ofn bargeinio, pwrpas cwmnïau gwyliau ydy gwerthu gwyliau, felly does dim yn eich rhwystro rhag argraffu’r fargen arbennig honno rydych chi wedi’i gweld ar-lein a mynd â hi at gwmni gwyliau lleol i weld os allan nhw gynnig gwyliau am bris cystal os nad yn rhatach.

Ym Mhrydain a thramor gall carafanau statig gynnig llety gwyliau o safon gyda’r rhan fwyaf yn cynnig adloniant am ddim ar y safle a chyfleusterau fel parc chwarae a phyllau nofio i gadw pawb yn brysur. A pheidiwch ag anghofio pa mor boblogaidd ydy gwersylla, sy’n gallu bod yn ymlaciol ac yn werth arbennig am arian.

Y peth pwysicaf un ydy, lle bynnag yr ewch chi ar wyliau, mwynhewch eich amser i ffwrdd – rydych chi’n ei haeddu o!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Yn ôl i'r brig