Y ffordd orau o sicrhau y bydd hi’n Nadolig Llawen ydy i osgoi cur pen ariannol

Wrth i’r siopau baratoi at dymor y gwario, cyniga Ann Francis o Undeb Credyd Cambrian rai awgrymiadau amserol i sicrhau na chewch chi ddim cur pen ariannol yn y Flwyddyn Newydd.

Yn ôl astudiaeth ddiweddar gan TSB, mae Prydeinwyr yn bwriadu gwario £427 dros yr ŵyl eleni, ond, mae’r banc yn dweud fod hwn yn amcangyfrif rhy isel. Y gwir gost, gan gynnwys costau teithio, partïon a phrynu anrhegion munud olaf ydy £773.

Yn fwy na hynny, mae bron iawn i chwarter (23%) o’r bobl gafodd eu holi yn rhagweld y byddan nhw efallai yn mynd i ddyled er mwyn gallu talu am bopeth dros yr ŵyl.

Y ffordd gallaf o’i chwmpas hi ydy i gynilo arian ymhell o flaen llaw, ond gyda chyn-lleied o amser bellach ar ôl, bydd llawer o bobl yn troi at orddrafftiau, cardiau credyd, benthyciadau diwrnod cyflog neu gardiau siopau, sy’n gallu bod yn ddrud iawn i’w had-dalu.

Efallai nad ydy amser o’ch plaid eleni ond fe allwch chi dal ystyried rhai rheolau syml fydd o gymorth ichi fwynhau’r Nadolig heb orfod dioddef cur pen ariannol yn y Flwyddyn Newydd:

  • Byddwch yn onest am yr hyn allwch chi ei fforddio – gall yr ychydig wythnosau cyn y Nadolig deimlo fel mis cyfan o bartïon diddiwedd felly byddwch yn ofalus wrth ddewis pa wahoddiadau i’w derbyn.
  • Pam na wnewch chi gytuno ar gyllideb gyda’ch ffrindiau ar gyfer anrhegion Santa Dirgel a gofyn i ffrindiau agos ddod draw i’ch cartref rhyw gyda’r nos yn hytrach na mynd am noson allan? Pawb i ddod â thamaid a diod ei hun a bydd pawb yn arbed arian.
  • Gosodwch gyllideb! Er bod y Nadolig yn dymor o ewyllys da peidiwch â mynd dros ben llestri a chael eich dal yng nghanol yr holl gostau annisgwyl.  Os ydych chi’n mynd i ffwrdd yna cofiwch baratoi o flaen llaw oherwydd gall costau cludiant fod yn llawer rhatach pan fyddwch chi’n eu harchebu’n gynnar.
  • Peidiwch â mynd i siopa ‘Dolig heb wneud rhestr – a chadwch ati unwaith byddwch chi wedi cymharu prisiau ar-lein.
  • Gwnewch y gorau o unrhyw docynnau rhodd neu fargeinion – ond dim ond os ydy’r eitem ar eich rhestr! Peidiwch â chael eich perswadio i brynu mwy gan ei fod yn ymddangos yn fargen.

Yma yn Undeb Credyd Cambrian rydym ni wedi lansio cyfrif Engage newydd sy’n dod gyda cherdyn debyd gydag arian arno yn barod. Gorau oll, fe allwch chi gael arian yn ôl neu ostyngiadau ar y pethau bob dydd byddwch chi’n eu prynu, er enghraifft, eich bil bwyd wythnosol yn ogystal ag enwau manwerthu mawr fel Argos, Asda a Marks and Spencer. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein gwefan.

Os nad oes gennych chi lawer o arian wedi’i neilltuo ar gyfer yr ŵyl ac mai credyd ydy’ch unig ddewis, yna cofiwch ystyried y cyfraddau llog yn ogystal â’r swm fydd arnoch chi angen ei ad-dalu. Camgymeriad cyffredin ydy ichi feddwl eich bod chi’n gallu fforddio talu’r ad-daliad, ond mae’n rhaid ichi edrych am sawl mis byddwch chi’n ei ad-dalu.

Yma yn Undeb Credyd Cambrian fe allwn ni gynnig benthyciadau o £50-£15,000 ac mae gennym ni gyfrifiannell syml ar ein gwefan sy’n cyfrifo faint fydd eich ad-daliadau. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n chwilio am ddewisiadau credyd lle mae’r benthycwyr yn eglur ac yn deg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Yn ôl i'r brig