Benthyciadau

Mae Undeb Credyd Cambrian yn bodoli er mwyn gwasanaethu ei aelodau a dim ond er mwyn gwneud hynny. Un o’n gwasanaethau yw galluogi aelodau i gael benthyciadau ar gyfraddau ad-dalu fforddiadwy (uchafswm o 42.6% cyfradd ganrannol flynyddol APR). Gan nad ydym yn fudiad er mwyn creu elw, mae unrhyw arian sy’n weddill ar ôl talu costau rhedeg yn cael ei ddychwelyd i’n haelodau mewn difidend sydd fel arfer yn cael ei bennu yn y cyfarfod cyffredinol blynyddol.

Er mwyn actifadu eich cyfrif mae angen i ni dderbyn isafswm taliad o £ 8.00 i’ch cyfrif cynilo undeb credyd. Bydd hyn yn cwmpasu’r ffi gwasanaeth flynyddol o £ 3.00 a’r blaendal cynilion lleiaf o £ 5.00.

Os cymeradwyir eich benthyciad bydd y cronfeydd yn cael eu hadneuo i’ch cyfrif cynilo gyda ni. Os nad ydym wedi derbyn yr isafswm taliad o £ 8.00, bydd hwn yn cael ei ddidynnu’n awtomatig bryd hynny.

Gall benthyca arian mewn modd cyfrifol helpu adeiladu neu adfer statws credyd a gellir ei ddefnyddio i amrywiaeth o ddibenion.

Mae manteision mawr i fenthyciadau undeb credyd yn cynnwys –

  • Isafswm benthyca o £50
  • Dim ffioedd na dirwyon os byddwch yn ad-dalu’n gynnar.
  • Dim ffioedd cudd
  • Cyfraddau ad-dalu llog fforddiadwy
  • Mae ad-daliadau yn hyblyg ac wedi’u teilwrio i ddiwallu anghenion unigolion.
  • Mae cyfradd llog benthyciadau yn sefydlog.
  • Mae llog yn cael ei godi ar y balans sy’n gostwng ac sy’n weddill i’w dalu.

Gellir gwneud ad-daliadau benthyciad yn yr un ffordd ag y byddech yn talu arian i mewn i’ch cyfrif cynilo. Gall hyn fod trwy ein swyddfeydd a’n pwyntiau casglu, eich banc neu gymdeithas adeiladu neu trwy ddidyniad o’r gyflogres.

 

Yn ôl i'r brig