Sut i osgoi llosg haul ariannol ar eich gwyliau haf

ckay

Mae tymor y gwyliau wedi cyrraedd a chyda’r bunt yn syrthio yn erbyn arian gwledydd eraill mae Chris Kay yn edrych ar sut i osgoi problemau ariannol yr haf hwn. 

Dyma’r amser mae llawer ohonom ni’n paratoi i hedfan i wledydd cynhesach. Eto, mae digwyddiadau diweddar wedi gadael llawer ohonom ni’n ansicr ynglŷn â’n gwyliau haf dramor.

Gall y farchnad wyliau fod yn anwadal iawn, felly os ydych chi’n mynd dros y môr, edrychwch am gwmni sydd wedi ei archredu gan yr ATOL. Os ydy cwmni o’r fath yn mynd i’r wal ac yn peidio â masnachu, mae’r cynllun yn amddiffyn cwsmeriaid ac yn sicrhau nad ydyn nhw’n sownd dramor neu yn colli arian.

Un gair o gyngor cyffredin ydy i dalu efo cerdyn credyd. Mae hyn hefyd yn rhoi sicrwydd cyfreithiol gwerthfawr ichi o dan adran 75 o’r Ddeddf Credyd Defnyddwyr os ydy’r cwmni rydych chi’n prynu ganddyn nhw yn mynd i’r wal neu os na chewch chi’r gwyliau rydych chi wedi ei archebu a thalu amdano. Fodd bynnag, cofiwch y bydd cwmnïau teithio yn codi tal ychwanegol weithiau am dalu efo cerdyn credyd yn hytrach nag efo cerdyn debyd.

Os ydych chi’n pori’r we am gynnig munud olaf, cofiwch ddarllen y print mân a gwirio pob pris yn unigol cyn cadarnhau. Yn aml, mae cwmnïau’n codi prisiau ychwanegol am y bagiau, cadw seddi, y cludo i’r gwesty ac ati, ac mae’r rhain gyda’i gilydd yn medru bod yn swm bur sylweddol, yn enwedig os ydych chi’n mynd fel teulu.

Lle bynnag rydych chi’n mynd, byddwch yn wyliadwrus o un o’r ffyrdd mwyaf cyffredin o dwyll yn y byd teithio – cyfnewid arian tramor. Ers y refferendwm a’r bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd, mae llawer o’r prif ddarparwyr wedi torri eu cyfraddau cyfnewid i gyn lleied ag €1 am £1 mewn meysydd awyr, er bod y gwir gyfradd o gwmpas €1.20 am £1 (ar adeg cyhoeddi’r wybodaeth hon).

Mae brocerwyr arian ar lein hefyd yn ceisio manteisio ar gwsmeriaid, felly edrychwch o gwmpas am y cynigion gorau. Mae yna wefannau cymharu gwych sy’n medru rhoi cipolwg i chi o’r cyfraddau sydd ar gael cyn ichi fentro i’r stryd fawr. Beth bynnag wnewch chi, peidiwch â chyfnewid arian yn y maes awyr os oes arnoch chi eisiau bargen dda.

Mae yswiriant teithio yn gost arall, ac yn ôl arolwg diweddar,  mae un o bob pedwar person yn dewis teithio hebddo. Gan ein bod ni’n dal yn rhan o’r Undeb Ewropeaidd ar y funud, mae hi’n werth gwneud cais am Gerdyn Yswiriant Iechyd Ewropeaidd sy’n rhad ac am ddim.

Er nad yw’r cerdyn yn disodli yswiriant teithio, mi fydd yn golygu y medrwch chi gael yr un math o ofal iechyd cyhoeddus â rhywun sy’n byw yn y wlad rydych chi’n ymweld â hi.  Mae’r cerdyn yn ddilys ym mhob gwlad sy’n rhan o’r Ardal Economaidd Ewropeaidd a’r Swistir.

Cadwch mewn cof na fydd y gofal o reidrwydd yr un fath â’r hyn gaech chi ym Mhrydain, a hwyrach y bydd angen i chi dalu cyfran o’r bil os mai dyna sut mae’r system yn gweithio yn y wlad lle rydych chi.

Fyddai dim modd defnyddio’r cerdyn iechyd i dalu costau dychwelyd adref petai angen i chi ddod adre’n gynnar. Mi allai hynny fod yn ddrud iawn, felly mae yswiriant teithio yn dal yn hanfodol.

Unwaith rydych chi ar eich gwyliau, ceisiwch gadw at gyllideb. Yn ôl TravelSupermarket, mae tua 39 y cant o bobl yn dod adref gyda dyled sy’n cymryd bron iawn pum mis i’w glirio.

Bu i’r arolwg ganfod hefyd fod un o bob pedwar ohonom ni yn mynd i ddyled wrth dalu am wyliau na fyddem ni wedi medru ei fforddio fel arall. Os ydych chi’n un o’r bobl yma, gwnewch addewid heddiw i fod ychydig yn ddoethach y tro nesaf a dechrau cynilo ar gyfer eich gwyliau nesaf yn syth ar ôl dod adref.

Mae Chris Kay yn gadeirydd Undeb Credyd Cambrian, Undeb Credyd Gogledd Cymru gynt, sy’n gydweithfa gwasanaethau ariannol cymunedol. Mae Chris wedi gweithio ym maes benthyg arian i’r cyhoedd ers dros 35 mlynedd.  Mae Undeb Credyd Cambrian Cyfyngedig yn aelod o’r Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol sydd wedi ei gefnogi gan Lywodraeth y DU sy’n diogelu arian unigolion i hyd at £75,000.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Yn ôl i'r brig