Sicrhau dyfodol ariannol cadarn i staff

easyasabc

Mae astudiaethau yn dangos bod dyledion teuluoedd yn codi a bod 35 y cant o bobl heb unrhyw gynilion o gwbl. Gyda hyn mewn golwg, eglura Chris Kay sut gall busnesau bach a mawr helpu staff i fwynhau dyfodol ariannol mwy cadarn.

Mae cynilion y gyflogres cyn symled ag ABC – mae swm penodol o arian yn cael ei dynnu o gyflog y gweithiwr cyn iddo allu ei wario neu hyd yn oed sylwi ei fod wedi mynd.

Gall yr arian hwn fynd tuag at gynilo ar gyfer achlysur arbennig neu greu cronfa diwrnod gwlyb. Mae hyn yn gweithio’n dda oherwydd mae’r arian yn cael ei gynilo’n syth o’r cyflog cyn bod modd ei wario.

Mae cynlluniau o’r fath yn hanfodol heddiw wrth i ddyledion teuluoedd barhau i godi. Yn ôl yr Adroddiad Ariannol Teuluol diweddaraf gan Aviva roedd dyledion teuluoedd wedi codi 42% erbyn dechrau 2016. Dyma ei lefel uchaf ers 2013 wrth i incwm teuluoedd a’u harferion cynilo sefyll yn eu hunfan.

Dydy hi ddim yn syndod ein bod ni, Cynilion a Benthyciadau Cambrian, am i fwy o fusnesau helpu eu staff i gynilo.

Mae manteision ychwanegol i fusnesau hefyd gan fod gweithwyr sy’n cynilo’n rheolaidd yn fwy sefydlog yn ariannol. Maen nhw dan lai o straen sy’n eu gwneud nhw’n fwy cynhyrchiol a chyda mwy o gymhelliant. Maen nhw hefyd yn llai tebygol o fethu diwrnod o waith.

Wrth i fusnesau ymuno â Chynilion a Benthyciadau Cambrian fel Partner Cynilion y Gyflogres maen nhw’n dangos bod ganddyn nhw gyfrifoldeb cymdeithasol ac mae hefyd yn cryfhau eu perthynas gyda’u gweithwyr.

Gan amlaf does gan gwmnïau llai ddim arian i roi bonws i’w staff neu roi codiad cyflog mawr iddyn nhw. Ond, mae cynilion y gyflogres yn fantais syml ac am ddim i’r staff a gall helpu pobl i greu dyfodol ariannol mwy cadarn.

Gall fod yn anghyfrifol gydag arian pan fyddwch chi’n ifanc gael effaith niweidiol ar eich bywyd am sawl mlynedd. Nid yn unig byddwch chi’n wynebu ad-dalu benthyciadau diwrnod cyflog gyda llog uchel ond byddwch chi hefyd yn creu credyd gwael sy’n gallu creu difrod.

Cyhoeddodd The Money Charity yn ddiweddar bod tua 9.24 miliwn (35%) o deuluoedd yn y DU heb unrhyw fath o gynilion; tra bod 3.42 miliwn (13%) â llai na £1,500 wrth gefn. Byddai hanner poblogaeth Prydain felly mewn argyfwng petai dim ond un ergyd ariannol.

Mae’r syniad o roi cyfran o’ch incwm mewn cyfrif cynilo cyn ichi dalu unrhyw filiau neu fwynhau unrhyw bethau moethus yn hanfodol i sefydlogrwydd personol ac ariannol unrhyw un. Bydd aelodau hefyd yn derbyn yswiriant bywyd am ddim, cael mynegi eu barn ynglŷn â sut mae’r mudiad yn cael ei redeg ac yn cael cyfran o unrhyw elw trwy’r rhandal blynyddol.

Mae Undeb Credyd y Cambrian yn fudiad sy’n cydymdeimlo â phobl yn eu sefyllfaoedd ariannol. Mae hynny’n golygu ein bod ni’n trin ein haelodau fel pobl yn hytrach na beirniadu eu sgôr credyd yn unig.

Mae nifer o sefydliadau eisoes wedi cofrestru gyda chynilion y gyflogres gan gynnwys Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Airbus, Pennaf a’r holl Gynghorau Sir. Ond rydym ni am i fwy o fusnesau bach a chanolig gynnig y cynllun hwn i’w staff.

Os ydych chi’n gyfarwyddwr neu yn weithiwr sy’n teimlo y byddai ymuno â chynllun cynilion y gyflogres o fudd i’ch sefydliad yna cysylltwch â ni.

*Mae Chris Kay yn gadeirydd Undeb Credyd Cambrian, Undeb Credyd Gogledd Cymru gynt, sy’n gydweithfa gwasanaethau ariannol cymunedol. Mae Chris wedi gweithio ym maes benthyg arian i’r cyhoedd ers dros 35 mlynedd.  Mae Undeb Credyd Cambrian Cyfyngedig yn aelod o’r Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol sydd wedi ei gefnogi gan Lywodraeth y DU sy’n diogelu arian unigolion i hyd at £75,000.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Yn ôl i'r brig