Penderfynwch roi trefn ar eich arian

ckay

Mae elusennau dyledion ar draws Prydain yn disgwyl eu mis Ionawr prysuraf ers blynyddoedd ar ôl i bobl orwario dros y Nadolig. Mae Chris Kay yn edrych ar sut mae hi’n werth cadw llygad ar eich arian.

Y mis hwn mae degau ar filoedd o bobl yn y wlad wedi cael eu hunain mewn rhai o’r dyledion mwyaf ers blynyddoedd dim ond gan eu bod nhw wedi gorwario yn ystod y Nadolig.

Dywedodd Cyngor ar Bopeth ei fod yn disgwyl y byddai dros 370,000 o bobl yn ceisio cyngor ar faterion ariannol ym mis Ionawr yn unig.

Ychwanegodd yr Ymddiriedolaeth Cyngor Ariannol y gall dros bum miliwn o bobl gael eu hunain mewn trafferthion ariannol.

Yn ddiweddar, mae Mark Carney, llywodraethwr Banc Lloegr, wedi rhybuddio ynghylch dyledion mawr ymysg teuluoedd Prydain – gyda dyledion anwarantedig, gan gynnwys gwario ar gardiau credyd, yn codi’n gynt nag erioed ers 11 mlynedd.

Mae HSBC hefyd wedi sefydlogi bod gan bob teulu ddyled anwarantedig o £13,000.

Mae hi’n amlwg nad oedd pawb wedi gosod cyllideb ar gyfer y Nadolig neu wedi trefnu sut i ad-dalu dyledion presennol.

Os ydy pethau’n galed arnoch chi y mis Ionawr hwn, gwnewch adduned i reoli eich arian yn well yn 2017.

Un ffordd o wneud hynny ydy dechrau cyfrif cynilo ar gyfer y Nadolig, a rhoi swm rhesymol o’r neilltu trwy gydol y flwyddyn i’w wario yn ystod y Nadolig.

Hyd yn oed os ydy arian yn brin, ceisiwch gynilo rhyw faint, cewch eich synnu pa mor sydyn gall eich cynilion dyfu. Y peth pwysicaf ydy dechrau’r arfer o gynilo, waeth cyn-lleied y byddwch chi’n ei gynilo. Yma yng Nghambrian, mae gennym ni gyfrif penodol ar gyfer y Nadolig, ac mae modd ichi ei agor gyda £1 yn unig. Mae gan fanciau a chymdeithasau adeiladu hefyd lawer o gyfrifon cynilo ichi ddewis ohonyn nhw.

Yma yng Nghynilion a Benthyciadau Cambrian rydym ni wedi gwneud addewid ein hunain i helpu ein haelodau i reoli eu harian yn well, ac rydym ni wedi gweithio ar wneud ein gwasanaethau yn haws i fynd atyn nhw trwy wella ein technoleg ar-lein.

Gall hynny olygu, er enghraifft, dod o hyd i faint rydych chi wedi’i gynilo tra’r ydych chi allan yn siopa, neu ddefnyddio cyfrifiannell ein gwefan i gyfrifo beth fydd cost ad-dalu benthyciad.

Mae ein gwasanaeth rŵan yn gadael i aelodau ofyn i weld gweddill eu cyfrif a throsglwyddo arian trwy anfon neges destun. Fel hyn, mae modd iddyn nhw gadw llygad ar eu harian personol gyda’u ffôn ac maen nhw’n gallu symud arian i gyfrif penodol trwy anfon neges destun atom ni.

Wrth inni gyflwyno’r gwasanaethau arloesol hyn ar-lein, rydym ni’n gobeithio ei gwneud hi’n haws i aelodau reoli eu harian ac osgoi cur pen ariannol a phoenus.

Chris Kay ydy Prif Weithredwr Undeb Credyd Cambrian, sy’n gydweithfa gwasanaethau ariannol cymunedol. Mae Chris wedi gweithio ym maes benthyg arian i’r cyhoedd ers dros 35 mlynedd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Yn ôl i'r brig