Mae’n talu ichi fynd ati i gynilo

Mae rhoi arian o’r neilltu yn rheolaidd, hyd yn oed pan fyddwch yn derbyn benthyciad, yn help ichi fynd ati i gynilo yn barhaol ac mae buddion hirdymor ynghlwm, meddai Chris Kay.

Fel undeb credyd, un o’n prif nodau ydy hyrwyddo cyfrifoldeb ariannol. Mae’n wych felly gweld y bu i Sefydliad Fairbanking ddarganfod fod 67 a chant o ddefnyddwyr Cynilo wrth Fenthyca undebau credyd sydd heb gynilon yn bwriadu cynilo yn rheolaidd drwy gydol y flwyddyn.

Mewn sawl ffordd, mae cynilo wrth fenthyca yn gysyniad rhyfedd. Wrth fwrw golwg ar dablau cyfraddau llog fe welwch chi fod y gyfradd benthyca yn llawer uwch na’r gyfradd cynilo. Mi fuasai hi felly’n gwneud fwy o synnwyr ichi dalu eich dyled yn hytrach na chynilo mewn pot ar wahân.

Fodd bynnag, diben cynilo wrth fenthyca ydy eich annog i fynd ati i godi castiau buddiol.

Ar un adeg neu’i gilydd, mae angen i’r rhan fwyaf ohonom ni fenthyca arian. Ond os oes gennych chi gynllun cynilo rheolaidd eisoes, gall eich helpu i wella eich gradd credyd er mwyn gofalu eich bod yn medru manteisio ar gyfradd benthyca well.

Bydd meddu ar gynllun cynilo yn golygu y byddwch mewn llai o beryg o fethu â thalu ad-daliadau oherwydd bod gennych chi gofnod sicr o gynaliadwyedd a chyfrifoldeb ariannol.

Mae hefyd fod gennych chi ‘leddfwr’, felly mae’n bosib na fydd angen ichi fenthyca mewn sefyllfa annisgwyl.

Er enghraifft, dychmygwch eich bod yn ennill £320 yr wythnos ac wedi ichi dalu am eich holl filiau dŵr a thrydan ac ati a’ch hanfodion, mae gennych chi ond £95 yn weddill.

Gan gynilo £16 o’ch incwm (pump a chant) a’i roi mewn cyfrif pob wythnos, buasech chi’n cynilo £832 mewn blwyddyn.

Mae wrth gwrs ffordd arall o gynilo wrth dderbyn benthyciad ac mae hynny drwy ymchwilio a dod o hyd i’r gyfradd llog orau.

Mae’n bwysig iawn bwrw golwg ar y gyfradd llog, cyfnod y benthyciad (faint o fisoedd neu flynyddoedd) a’r cyfanswm i’w ad-dalu er mwyn gofalu eich bod yn manteisio ar y cynnig gorau.

Er enghraifft, os byddwch yn benthyca £1,000 gan Provident ac yn ei ad-dalu gyda Chyfradd Ganrannol Flynyddol (APR) o 299.3 a chant, buasech yn ad-dalu £1,872.00 dros gyfnod o flwyddyn.

Buasai’r un benthyciad gydag Undeb Credyd Cambrian dros yr un cyfnod o 12 mis ar Gyfradd Ganrannol Flynyddol (APR) o 42.6% yn golygu cyfanswm ad-daliad o £1,202.59.

Yr ad-daliad wythnosol ar gyfer benthyciad Provident fuasai £36, ond ar gyfer Cambrian buasai’n £23.13.

Gyda benthyciadau o £50 i £15,000 a chyfraddau o mor isel â Chyfradd Ganrannol Flynyddol o 5.9% hyd at Gyfradd Ganrannol Flynyddol 42.6% ynghyd ag yswiriant bywyd am ddim, mae’n talu ichi ymchwilio gwahanol opsiynau.

* Mae Chris Kay yn Brif Weithredwr ar Undeb Credyd Cambrian, sy’n gydweithfa gwasanaethau ariannol. Bu’n gweithio yn y sector benthyca masnachol am dros 40 mlynedd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Yn ôl i'r brig