Gwneud y gorau o’ch arian y Nadolig hwn

Gyda dim ond ‘chydig wythnosau tan y Nadolig mae dal ‘chydig o amser i fynd i hwyl yr ŵyl heb orfod dioddef cur pen ariannol – eglura Ann Francis sut allwch chi wneud hyn.

Mae teulu arferol ym Mhrydain yn gwario mwy na £800 ar fwyd, diod, cardiau ac addurniadau dros yr Ŵyl, ac mae’r Ymddiriedolaeth ar Gyngor Ariannol yn awgrymu bod un o bob pedwar ohonom ni yn gwario mwy nag allwn ni wirioneddol ei fforddio.

Er ei bod hi’n hwyl rhoi rhyddid i’ch hun wario mwy o arian, dydy’r Nadolig ddim i fod yn ŵyl fanwerthu, felly er mwyn arbed arian, pam na wnewch chi a rhai o’ch ffrindiau gytuno nad ydych chi am roi anrhegion eleni, neu gytuno ar swm penodol i’w wario ar anrhegion i’r teulu, yn arbennig i’r oedolion?

Fe allwch chi hyd yn oed gyflwyno rheoli ‘plant yn unig’ ar gyfer anrhegion i’r teulu, neu ddilyn y drefn yn y gweithle a threfnu Santa Dirgel gyda’ch teulu gyda swm penodol i’w wario.

Er mwyn ychwanegu at eich cyllideb Nadolig, mae dal ‘chydig o amser cyn y diwrnod mawr i fynd ati i chwilota trwy’r garej neu’r atig am y dyfeisiadau rheiny sydd prin wedi’u defnyddio neu’r teganau plant y mae modd eu pasio ymlaen (yn ogystal â chyfle i glirio ‘chydig!)

I’r rheiny ohonoch sy’n hoffi siopa yn eich cartref, mae ffyrdd o ennill arian yn ôl ar bethau byddwch chi’n eu prynu ar-lein ar wefannau fel Quidco.com neu Topcashback.co.uk. A chofiwch hefyd fod cerdyn Engage Cambrian yn cynnig arian yn ôl ar nifer o bethau byddwch chi’n eu prynu ar y Stryd Fawr, gan gynnwys eich bil siopa bwyd.

Yn ôl Guardian Money, mae cost cinio Dolig 5% yn ddrutach eleni. Does dim os bod bwyd yn gallu bod yn ddrud dros y Nadolig ac i ychwanegu at hynny mae silffoedd yr archfarchnadoedd yn llawn o bob math o demtasiwn! Y cyngor gorau ydy ichi wneud rhestr, cadw ati ac osgoi gwastraffu unrhyw fwyd.

Rydym ni i gyd yn goramcangyfrif faint o fwyd bydd pobl yn ei fwyta. Os nad ydych chi eisiau gwastraffu bwyd – na’r arian rydych chi wedi’i wario yn ei brynu – ewch i lovefoodhatewaste.com, sydd â chyfrifiannell defnyddiol sy’n gallu cyfrifo faint o fwyd fydd ei angen ar gyfer pawb.

Gall anfon cardiau ‘Dolig fod yn ddrud. Os ydych chi’n eu hanfon nhw trwy’r post, mae stamp dosbarth cyntaf yn costio 60c a rhai ail ddosbarth yn costio 50c. Felly, os ydych chi’n bwriadu anfon 30 cerdyn dros e-bost eleni, fe allwch chi arbed digon o arian i brynu ‘chydig o fins peis os byddwch chi’n dewis stamp rhatach.

Mae llawer o wefannau am ddim sy’n gadael ichi greu eich cardiau eich hunain, gyda lluniau a fideos personol. Fe allwch chi arbed £15-18 os byddwch chi’n dewis anfon eich cardiau ar-lein, sy’n ddigon i dalu am bwdin Nadolig ac ambell i gracer!

Y cyngor gorau un? Dechreuwch baratoi at y Nadolig ym mis Ionawr. Prynwch eich addurniadau a’ch cardiau pan fyddan nhw ar sêl yn y Flwyddyn Newydd a chofiwch baratoi o flaen llaw drwy gynilo ‘chydig o arian bob mis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Yn ôl i'r brig