Gwelliannau i’r cartref

Yn draddodiadol byddwn yn ystyried gwelliannau i’r cartref yn ystod y Gwanwyn. Dyma Ann Francis o Undeb Credyd Cambrian yn egluro sut i ofalu nad ydy gwelliannau i’ch cartref yn gostus.

Mae yna rywbeth am y gwanwyn sy’n gwneud inni i gyd fwrw golwg ar ein cartrefi o’r newydd.

P’run ai oherwydd yr haul, y teimlad o natur yn bywiogi neu’n syml y dyddiau yn ymestyn, mae’n amser prysur o’r flwyddyn i ganolfannau garddio, siopau DIY ac adeiladwyr.

Rydym heb os yn sylwi ar hyn yma yn Cambrian gan fod aelodau yn mynd ati i ddefnyddio mymryn o’u cynilion a rhai yn ceisio am fenthyciadau er mwyn gwneud gwelliannau i’r cartref.

Gan mai eich cartref, mae’n debyg, ydy’ch ased mwyaf mae’n gwneud synnwyr ichi fuddsoddi ynddo. Fodd bynnag, mae modd i wariant ar eiddo gynyddu’n sylweddol ac yn sydyn, felly gofalwch eich bod yn rheoli’ch costau’n gaeth.

Os ydych chi’n dymuno prynu planhigion newydd i’r ardd neu gegin newydd sbon, y ffordd orau ichi gadw at gyllideb ydy gosod un!

Mewn byd delfrydol, mi fuasai gan bob un ohonom ni’r arian wedi ei gynilo yn y banc eisoes, ond nid dyma’r gwirionedd bob amser, felly mae sawl opsiwn.

Benthyciadau ydy’r dewis mwyaf syml ond gofalwch eich bod yn gwirio’r APR (cyfradd ganrannol flynyddol). Yma yn Cambrian, y gyfradd llog rydym yn ei hysbysebu ydy’r gyfradd rydym yn ei gynnig i unrhyw un fydd yn derbyn benthyciad ond dim dyma’r gwir amdani gyda’r rhan fwyaf o fanciau a chymdeithasau tai.

Dydy’r rhan fwyaf o bobl ddim yn ymwybodol fod, yn gyfreithiol, mae’n debyg fod y gyfradd welwch chi ar hysbyseb ond yn berthnasol i 51 y cant o bobl sy’n ceisio. Cofiwch wirio’r union gyfradd llog y byddwch chi’n ei dalu, cost yr ad-daliadau, y cyfnod amser i ad-dalu’r gweddill a’r cyfanswm y byddwch yn ei ad-dalu.

Bydd ad-daliadau benthyciadau misol yn llai dros gyfnod hirach o amser, ond bydd hyn yn cynyddu’r cyfanswm y byddwch yn ei ad-dalu.

Mae nifer o fudiadau sy’n cynnig benthyciadau, gan gynnwys Cambrian, yn cynnig cyfrifiannell ad-daliadau ar eu gwefan i’ch helpu gyda’ch penderfyniad.

Bydd rhai cwmnïau gwelliannau i’r cartref yn cynnig credyd heb log am gyfnod penodol ac mae hyn yn wych os oes modd ichi ad-dalu’r gweddill ymhen y cyfnod hwnnw. Fodd bynnag, os na fyddwch chi’n ad-dalu’r gweddill ymhen y chwech neu 12 mis mae’r benthycwr yn ei ganiatáu, bydd yn rhaid ichi ddechrau talu llog. Cofiwch wirio faint ydy’r gyfradd llog.

Efallai y byddwch yn ystyried cerdyn credyd. Os felly yna chwiliwch am gynnig cyflwyniadol zero y cant. Fodd bynnag, cofiwch dalu’r gweddill ar amser ac os nad oes modd ichi wirio’r gyfradd llog (gall hyn fod yn fraw annymunol!)

Mae manteision ychwanegol i gardiau credyd o gynnig lefel o ddiogelwch. Os ydy’r gwaith yn ddiffygiol neu os ydy’r cwmni rydych yn eu cyflogi i wneud gwelliannau i’r cartref yn mynd i’r wal, yna mae’n bosib y bydd modd ichi hawlio’r arian yn ôl gan y darparwr cerdyn.

Ar gyfer gwelliannau mwy, mae’n bosib y byddwch yn dymuno ychwanegu cost y gwaith at eich morgais blaenorol.

Bydd defnyddio morgais yn golygu eich bod yn ad-dalu’r swm y byddwch yn ei fenthyg dros ddegawd neu fwy a bydd yr ad-daliadau misol yn lot llai y mis na’ch benthyciad arferol.

Fodd bynnag, cofiwch wirio’r cyfanswm y byddwch yn ei ad-dalu ac os ydy’r gyfradd yn sefydlog neu newidiol er mwyn gofalu fod y cynnig yn gweddu ichi yn y tymor hir. Cofiwch caiff pob morgais ei warantu yn erbyn eich eiddo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Yn ôl i'r brig