Gwahaniaeth yr Undeb Credyd

michael_sheen

Os bu ichi gael cip ar ychydig o’r gwaith yn ystod Diwrnod Rhyngwladol Undebau Credyd ar ddiwedd y mis diwethaf, mae’n bosib eich bod yn pendroni ynghylch y gwahaniaeth rhwng undebau credyd a banciau ar y stryd fawr? Bu i Chris Kay fynd ati i egluro’r gwahaniaeth gydag undebau credyd.  

Ym mis Hydref, bu Cambrian yn rhan o ymgyrch rhyngwladol i geisio codi ymwybyddiaeth ynghylch undebau credyd.

Gyda’n bod ni yn gydweithfeydd cymunedol, does gennym ni ddim cyllidebau hysbysebu mor sylweddol â banciau, cymdeithasau adeiladu neu fenthycwyr diwrnod tâl. Fodd bynnag, diolch i bapurau newydd lleol fel hon a chyfryngau cymdeithasol, bu inni fedru mynd ati i geisio addysgu pobl ynghylch gwahaniaethau undebau credyd o gymharu â phrif fanciau a mudiadau ariannol.

Yma yn Cambrian, rydym yn fwy na pharod cyfaddef nad ydy pawb yn ymwybodol o beth ydy undeb credyd a beth ydy’r gwahaniaeth rhwng undebau credyd a banciau neu gymdeithasau adeiladu.

Dyma’r rheswm yn bennaf pam y bu inni newid ein henw (a’r arwyddion uwchben ein swyddfeydd) o fod yn Undeb Credyd Gogledd Cymru i fod yn Gynilion a Benthyciadau Cambrian yn gynharach eleni.

Y bwriad oedd rhoi gwybod i bobl beth rydym yn ei gynnig yn syth bin, ac i raddau, mae Cynilion a Benthyciadau Cambrian yn egluro beth rydym yn ei gynnig i’r dim.

Fodd bynnag, mae undebau credyd yn cynnig llawer iawn mwy na gwasanaeth cynilo neu fenthyca yn unig.

Y prif wahaniaeth ydy fod undebau credyd yn fentrau cymdeithasol wedi eu cynnal gan eu haelodau a does dim hapddalwyr allanol.

Felly mae aelodau undebau credyd yn gyfrifol am drefniant y fenter ond hefyd maen nhw’n derbyn cyfran o unrhyw arian sy’n weddill unwaith y bydd y costau rhedeg wedi eu talu. Caiff y rhain eu talu drwy fuddrannau blynyddol.

Fel menter gymdeithasol sy’n canolbwyntio ar gymunedau, ein nod ydy trin pawb fel unigolyn. I’r perwyl hyn, caiff y staff eu hyfforddi i fod yn sympathetig o ran sefyllfaoedd arian pobl ynghyd â dwyn sefyllfa ariannol pawb fel unigolion i ystyriaeth. Felly ni fyddwn yn gweithredu ar sail sgôr credyd wedi ei gynhyrchu gan gyfrifiaduron yn unig.

Mae croeso i unrhyw un fanteisio ar wasanaeth undebau credyd ac mae’n bosib benthyca cyn lleied â £50 ar frys hyd at £15,000. Gallwn sicrhau na fydd unrhyw gostau cudd neu ddirwyon am ad-dalu’n fuan.

Mae cyfrifiannell ar y wefan ichi fedru cyfrifo’r ad-daliadau cyn ichi gyflwyno cais. Rydym yn annog pobl i gymharu’r cyfraddau hyn gyda benthycwyr eraill i fedru dod o hyd i’r cynnig gorau posib iddyn nhw.

Os ydych yn derbyn benthyciad gan Cambrian, rydym hefyd yn cynnig yswiriant bywyd am ddim felly tasai rhaid wynebu trychineb, caiff gweddill y benthyciad ei dalu.

Rydym yn cynnig benthyciadau ond mae undebau credyd yn ceisio annog pobl i fynd ati i gynilo oherwydd mae neilltuo mymryn pob mis yn creu cronfa ymhen dim.

Mae undebau credyd yn credu fod ystyried rheoli eich cyllid personol yn ddoeth yn help i’ch gwarchod rhag pwysau ariannol annisgwyl ac yn ffordd o reoli’ch arian yn fwy effeithiol.

Er mwyn gofalu fod y broses o gynilo mor rhwydd â phosib, mae Cambrian yn cydweithio gyda chyflogwyr ar draws Gogledd a Chanolbarth Cymru, gan gynnwys awdurdodau lleol a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Diben y cydweithio ydy sefydlu cynlluniau didyniadau cyflog. Mae’n gyfle i aelodau benderfynu ar swm i’w ddidynnu o’ch cyflog misol i’w gynilo.

Felly dyna ychydig o’r gwahaniaethau, ond mae hefyd nodweddion tebyg rhwng banciau neu gymdeithasau adeiladau ymhellach nag ond cynnig cynlluniau cynilo a benthyciadau.

Yn gyntaf, yn debyg i fanciau a chymdeithasau adeiladu, caiff undebau credyd eu rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol.

Yn ail ac o bosib yn bwysicach oll, er mwyn gwarchod cynilion aelodau, mae undebau credyd yn rhan o Gynllun Digolledu Gwasanaethau Ariannol wedi ei gefnogi gan y Llywodraeth. Felly, caiff cynilion unigol o hyd at £75,000 eu diogelu yn gyfan gwbl, yn union fel banc ar y stryd fawr.

Mae Chris Kay yn Brif Weithredwr ar Undeb Credyd Cambrian, Undeb Credyd Gogledd Cymru gynt, sef cydweithfa gwasanaethau ariannol sy’n canolbwyntio ar y gymuned. Mae Undeb Credyd Cambrian Cyfyngedig yn aelod o Gynllun Digolledu Gwasanaethau Ariannol wedi ei gefnogi gan y Llywodraeth ac sy’n diogelu blaendaliadau unigol o hyd at £75,000.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Yn ôl i'r brig