Gwahaniaeth yr undeb credyd

Wrth i ddydd Sant Ffolant nesáu, bu i aelodau Cambrian fynd ati i rannu beth maen nhw’n ei garu am eu hundeb credyd. Mae’n fraint a dweud y gwir meddai Chris Kay.

Mae pobl yn aml yn gofyn beth ydy’r gwahaniaeth rhwng banc, cymdeithas adeiladu ac undeb credyd. Ar yr olwg gyntaf, rydym ni’n eithaf tebyg ac mae pob un ohonom yn cynnig gwasanaeth cynilo a benthyciadau. Yn debyg i fanciau a chymdeithasau tai, caiff unrhyw gynilion mewn undeb credyd o hyd at £85,000 ei warchod gan y Llywodraeth.

Felly dyma’r ateb technegol ynghylch sut mae undeb credyd yn wahanol: Yn wahanol i fanciau, sy’n gweithredu er elw, mae undeb credyd yn berchen i’r aelodau fel cydweithfa ac mae trigolion y gymuned yn ganolog iddo.

Mae gennym ni nodwedd gyffredin, ddaearyddol fel arfer. Fel enghraifft, gall Undeb Credyd Cambrian ond cynnig gwasanaeth cynilo a benthyciadau i’r rheiny sy’n byw neu weithio yng Ngogledd Cymru a Phowys.

Caiff ein hincwm ei ail-fuddsoddi yn ôl i’r undeb credyd ac unrhyw elw sy’n weddill yn ôl i’r aelodau fel rhandaliadau.

Felly, dyna ydy’r ateb technegol ond diben undebau credyd ar y cyfan ydy helpu pobl.

Yn y cyfnod cyn Diernod Sant Ffolant, bu i’n haelodau wrthi’n rhannu eu barn ynghylch beth maen nhw’n ei garu am Cambrian.

Bu geiriau’r aelodau yn wylaidd a chalonogol, gyda sylwadau fel ‘syml a didrafferth’, ‘defnyddiol’ a ‘cyfeillgar a charedig’.

Dywedodd un aelod o Wrecsam: “Pan ewch chi i mewn i’r swyddfa, mae’n teimlo fel eich bod yn ymweld â theulu.”

Yn y cyfamser, bu i aelod Cambrian o’r Rhyl grynhoi effaith undeb credyd heb ddefnyddio unrhyw jargon technegol.

Mewn fideo, fe ddywedodd: “Pan ofynnais i am help, bu’r undeb credyd wrthlaw i achub fy nghroen.

“Maen nhw’n flaenllaw o ran eu synnwyr cyffredin… ac maen nhw’n gweithio gan ofalu eu bod yn cysylltu’n uniongyrchol â phobl.”

Yn dilyn blwyddyn anodd gyda thoriadau cyllid ac ail-strwythuro, rwy’n sicr fy mod yn siarad ar ran ein holl staff wrth imi ddweud y bu geiriau ein haelodau yn galonogol ac ystyriol dros ben.

Os hoffech chi fwrw golwg ar y sylwadau eich hun, fe gân nhw eu cyflwyno ar dudalen Facebook Undeb Credyd Cambrian yn yr wythnosau cyn Diwrnod Sant Ffolant.

* Mae Chris Kay yn Brif Weithredwr ar ran Undeb Credyd Cambrian. Mae’n gydweithfa gwasanaethau ariannol lle mae’r gymuned yn ganolog i’w gwaith. Bu’n gweithio yn y sector benthyca i gwsmeriaid am dros 35 mlynedd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Yn ôl i'r brig