Iechyd ariannol

Rydym mewn partneriaeth â sefydliadau sy’n arbenigo mewn darparu cyngor ar reoli arian a materion yn ymwneud â dyled. Maent yn darparu’r gwasanaeth hwn yn rhad ac am ddim! Os ydych chi’n teimlo y byddech chi’n elwa o siarad â rhywun cyn i chi gymryd benthyciad neu ddewis cynnyrch cynilo, gallwn eich cyfeirio at y sefydliad priodol i wneud apwyntiad.

Mae’r gwasanaeth a gynigir yn gwbl ddiduedd a chyfrinachol ac ni fydd unrhyw wybodaeth a rowch i’r gwasanaeth yn cael ei rhannu â nhw gydag Undeb Credyd Cambrian nac unrhyw un arall.

Archwiliad Iechyd Ariannol Am Ddim

 Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn annibynnol ac mae yma i helpu pawb i ddeall a rheoli eu harian yn well.


Mae’n cymryd dim ond 10 munud i ateb rhai cwestiynau syml a bydd y gwiriad iechyd yn rhoi cynllun gweithredu personol i chi sy’n nodi’r tri pheth gorau y gallwch eu gwneud i wneud y gorau o’ch arian ar hyn o bryd, ac i gynllunio ar gyfer nodau yn y dyfodol.

Gorau oll – mae’n rhad ac am ddim ac mae’n ddiduedd. Ni fydd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn argymell cynnyrch neu ddarparwr penodol nac yn ceisio gwerthu unrhyw beth i chi. Cliciwch yma am Archwiliad Iechyd

Canllaw Cyllidebu

Mewn dyled ac angen help?

Os ydych chi’n cael trafferthion ariannol ceisiwch beidio â phoeni, nid ydych chi’n unig. Yn ôl Banc Lloegr, mae mwy na hanner aelwydydd y DU yn ei chael hi’n anodd ad-dalu cardiau credyd a benthyciadau (13 Rhagfyr 2011) ac mae un o bob dau aelwyd wedi gweld eu hincwm gwario yn gostwng dros y flwyddyn ddiwethaf.

Fodd bynnag, er mwyn gwella’ch lles ariannol rydym yn eich annog i: –

  • Cymerwch gyfrifoldeb am eich sefyllfa ac unrhyw ddyled sydd gennych. Bydd anwybyddu’r broblem yn ei wneud yn waeth.
  • Cysylltwch â’r sefydliadau y mae arnoch arian iddynt a rhowch wybod iddynt eich bod yn cael problemau. Efallai y gallant drafod opsiynau ar gyfer talu yn ôl.
  • Meddyliwch yn ofalus am fenthyca arian i ad-dalu dyledion. Weithiau gall cydgrynhoi dyled helpu i wneud yr ad-daliadau yn fwy hylaw ond cael cyngor ac yn enwedig cyn benthyca yn erbyn eich cartref.

Ar gyfer gwasanaethau dyledion a chyngor ariannol am ddim yng Ngogledd Cymru, efallai y bydd y gwefannau hyn yn ddefnyddiol hefyd: –

 
 
 
Yn ôl i'r brig