Cynllun Didynnu Cyflogres Undeb Credyd Cambrian

Mae didyniad cyflogres yn caniatáu i weithwyr gynilo i gyfrif Undeb Credyd gyda’r arian yn cael ei gymryd yn uniongyrchol o gyflogau.

Mae Cambrian yn gweithio gyda nifer o gyflogwyr yn Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Powys a Wrecsam i ddarparu dull syml i weithwyr arbed arian neu dalu benthyciadau yn uniongyrchol o’u cyflogau. Am restr lawn o gwmnïau cliciwch Yma.

 

Beth yw arbed cyflogres?

 

 • Mae cynilo cyflogres yn gwneud arbedion rheolaidd yn uniongyrchol o’ch cyflog. Mae’ch cyflogwr yn didynnu’r swm yr ydych am ei arbed yn uniongyrchol o’ch cyflog trwy’r gyflogres, ac yn trosglwyddo hwn i’ch cyfrif cynilo Undeb Credyd Cambrian.

 • Mae cynilo’n uniongyrchol o’ch cyflog mor hawdd a didrafferth – gallwch arbed cyn lleied neu gymaint ag y dymunwch, o ddim ond £ 1 yr wythnos neu £ 5 y mis.

 • Trosglwyddir eich arian i’ch cyfrif Undeb Credyd Cambrian a gellir ei dynnu’n ôl ar unrhyw adeg.

 • Nid oes gan eich cyflogwr fynediad i’ch cyfrif, balansau na manylion Undeb Credyd Cambrian.

 • Mae cynilo cyflogres yn fudd staff y mae’ch gweithiwr yn ei gynnig i chi.

 • Nid oes DIM cost i chi – mae’n rhad ac am ddim.

 

Pam ddylech chi ymuno ag Undeb Credyd Cambrian a defnyddio cynllun didynnu cyflogres eich cyflogwr?

 

 • Mae arbed yn uniongyrchol o’ch cyflog yn hawdd ac yn ddi-drafferth
 • Arbed yn uniongyrchol o’ch cyflog yw’r ffordd ‘ddi-boen’ o gynilo – yn aml mae’n haws rhoi rhywfaint o arian o’r neilltu cyn derbyn eich tâl
 • Mae arbed arian yn rheolaidd yn helpu i’ch amddiffyn rhag pwysau ariannol annisgwyl ac yn eich helpu i reoli’ch arian yn fwy effeithiol

 • Gallwch arbed cymaint ag y dymunwch

 • Cyn bo hir bydd cynilion yn cronni i brynu’r anrheg arbennig honno, gwyliau neu i helpu gydag un o argyfyngau bywyd

 • Gellir tynnu cynilion yn ôl ar unrhyw adeg *

 • Os oes angen i chi fenthyg arian, mae Undeb Credyd Cambrian yn cynnig benthyciadau cost isel i aelodau – gallwch wneud cais am fenthyciad, a gellir tynnu’r ad-daliadau o’ch cynilion cyflogres
 • Mae’ch arian yn ddiogel ac wedi’i warchod gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol a’r Awdurdod Rheoleiddio Darbodus.

 • Mae’ch Cynilion yn dod o dan y Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol, sydd werth £ 85,000 ar hyn o bryd

* Ac eithrio penwythnosau a gwyliau banc.

Os oes angen benthyciad arnoch, efallai am gost annisgwyl, i gydgrynhoi dyledion neu dalu am welliannau i’r cartref, mae Undebau Credyd Cambrian yn cynnig gwasanaeth sy’n cydymdeimlo’n ariannol, gyda chyfraddau llog benthyciad gostyngedig.

Gellir gwneud ad-daliadau trwy’r gwasanaeth Arbedion cyflogres, gan gynnig tawelwch meddwl i chi y bydd eich taliadau’n cael eu gwneud – ar amser.

 

Benthyciadau Undeb Credyd Cambrian

 

 • Benthyca at bron unrhyw bwrpas, gan gynnwys benthyciad cydgrynhoi i dalu dyledion sy’n bodoli eisoes
 • Mae benthyciadau wedi’u teilwra i weddu i’ch amgylchiadau unigol a’ch gallu i fforddio’r ad-daliadau
 • Yn codi cyfradd llog sefydlog hyd at uchafswm o 42.6% APR

 • Hyblygrwydd – benthyg symiau mawr neu fach dros wahanol gyfnodau a chynyddu / gostwng taliadau os bydd eich amgylchiadau’n newid

 • Dim ffioedd trefniant

 • Dim cosb na ffioedd os byddwch chi’n talu’ch benthyciad yn gynnar

 

 

Os hoffech wybod, cysylltwch ag Undeb Credyd Cambrian 0333 2000 601 i siarad ag aelod o’r tîm, email payroll@cambriancu.com neu ewch i’r wefan yn www.cambriancu.com/en/.

 

Yn ôl i'r brig