Dyled yn chwyddo ym Mhrydain

ckay

Gydag astudiaethau yn dangos bod lefelau dyledion personol ym Mhrydain yn chwyddo ac yn gwneud pobl yn fregus, mae Chris Kay yn edrych ar sut allwn ni ofalu amdanom ein hunain mewn cyfnod ansicr.

Mae adroddiad newydd gan Gymdeithas y Cyfrifwyr Siartredig Ardystiedig yn rhybuddio y bu cynnydd sylweddol mewn credyd defnyddwyr ers yr argyfwng ariannol. Golyga hyn bod dyledion wedi cynyddu’n ‘anferthol’ ymysg y grwpiau mwyaf bregus ym Mhrydain.

Yn ôl ‘Britain’s Debt: How Much is Too Much?’ mae mwy a mwy o bobl yn gor-ddefnyddio cardiau credyd a llai a llai o bobl yn talu i mewn i gyfrifon cynilo.

Dywedodd Anthony Walters, pennaeth polisi Cymdeithas Cyfrifwyr Siartredig Ardystiedig Prydain, bod credyd hawdd yn hyrwyddo’r ddyled sy’n chwyddo ym Mhrydain.

Wrth drafod cynilion, yn ôl astudiaeth gan Scottish Widows does gan un o bob pump ohonom ni ddim arian o gwbl wedi ei roi o’r neilltu.

Dangosodd yr adroddiad bod dibynnu ar gredyd yn hytrach na chynilo ddim yn rhywbeth mae’r ifanc yn unig yn ei wneud. O’r bobl hyn heb gynilion, bu i Scottish Widows ddarganfod bod 22% ohonyn nhw rhwng 18-34 oed, 23% ohonyn nhw rhwng 35-49 oed ac, efallai’n fwy pryderus, roedd 14% ohonyn nhw dros 50.

Mae’n debyg bod mwy ohonom ni nac erioed yn canolbwyntio ar heddiw ac yn anghofio am yfory, sy’n arwain at fwy o awydd i wario a benthyg yn hytrach na chynilo.

Fel cadeirydd undeb credyd, dydy hi ddim yn syndod fy mod i’n argymell pobl i gynilo. Gall roi dim ond ychydig o arian o’r neilltu fod o gymorth mawr. ‘Talwch eich hunain yn gyntaf’ ydy un o’r rheolau hynaf a challaf wrth reoli arian personol.

Bydd ychydig bunnoedd yr wythnos yn cynyddu’n fuan, os ydy hynny ar gyfer gwyliau’r haf, diwrnod gwlyb neu nod hirdymor fel blaendal i brynu’ch cartref cyntaf.

Ond, gall fod heb unrhyw fath o arian wrth gefn eich gwneud chi’n fregus iawn pe bai rhywbeth annisgwyl yn digwydd.

Os ydych chi’n gweithio, ffordd syml iawn o roi arian o’r neilltu ydy trwy gynllun cynilion y gyflogres. Gyda’r system hon, rydych chi’n penderfynu ar swm penodol o arian i’w drosglwyddo’n uniongyrchol o’ch cyflog i’ch cyfrif cynilo.

Mae llawer o bobl sy’n defnyddio cynllun cynilion y gyflogres yn dweud nad ydyn nhw hyd yn oed yn sylwi fod yr arian wedi mynd. Ond, erbyn eich achlysur mawr fel y Nadolig, priodas neu brynu eich cartref cyntaf, mae o’n gwneud byd o wahaniaeth.

Mae Undeb Credyd Cambrian yn rhedeg cynlluniau cynilion y gyflogres gyda llawer o gyflogwyr mwyaf Gogledd Cymru, gan gynnwys Airbus, Pennaf, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a’r holl Gynghorau Sir.

Am fwy o wybodaeth am ddidyniadau’r gyflogres neu sut gall eich cyflogwr osod cynllun cynilion, ewch i cambriancu.co.uk a chlicio ar ‘cynlluniau didyniadau’r gyflogres’ neu ffoniwch 0333 2000 601

* Mae Chris Kay yn Gadeirydd Undeb Credyd Cambrian, Undeb Credyd Gogledd Cymru gynt, sy’n gydweithfa gwasanaethau ariannol cymunedol. Mae Chris wedi gweithio ym maes benthyg arian i’r cyhoedd ers dros 35 mlynedd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Yn ôl i'r brig