Dod yn aelod

Eisiau ymuno ag Undeb Credyd Cambrian? Dyma pam.

Undeb Credyd Cambrian yw undeb credyd mwyaf Cymru. Gall pawb sy’n byw o fewn siroedd Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam neu Bowys ddod yn aelod a chael mynediad at ein cynilion, benthyciadau a gwasanaethau cyflogres.

Manteision ymuno â ni

Discover the benefits of joining our Credit Union

Mynediad ecsgliwsif i fenthyciadau personol hyd at £15,000

Mynediad i gyfrifon cynilo diogel, gan gynnwys cyfrifon ar gyfer
Oedolion, Plant a’r Nadolig

Ffordd ddidrafferth o gynilo’n rheolaidd gydag yswiriant bywyd am ddim (cyfyngiadau yn berthnasol)

Cynlluniau tynnu arian o’r gyflogres er mwyn i chi allu cynilo a benthyg yn syth o’ch cyflog*

Mynediad 24 awr i weld eich cyfrif a’ch trafodiadau drwy ein gwefan a’n ap symudol  

Dewch yn rhan o sefydliad lleol, cydfuddiannol sy'n rhoi aelodau a'r gymuned a gefnogwn yn gyntaf

Mae eich cynilion yn cael eu diogelu gan y Cynllun Digolledu
Gwasanaethau Ariannol  

*Rhaid i chi gael eich cyflogi gan un o bartneriaid cyflogres undeb credyd Cambrian. Gallwch gael gwybod mwy fan hyn.

Benthyciad Teuluol

Arbedwch wrth i chi fenthyca

Helpwch i ledaenu cost beth bynnag sydd ei angen ar eich teulu gyda'n Benthyciad Teulu. benthyg hyd at £1,000 a thalu’n ôl drwy eich budd-dal plant ar gyfradd sefydlog o 35% APR.

Sut i ymuno â ni

Dim ond munudau y mae'n ei gymryd i gwblhau ein ffurflen gais ar-lein a chyn gynted ag y bydd eich swm cyntaf wedi'i roi yn eich cyfrif cynilo – yna byddwch yn aelod. Mae’n rhaid i bob aelod o Undeb Credyd Cambrian sy’n oedolyn gadw £5 yn eu cyfrif cyfranddaliadau drwy’r amser. Cymerir ffi aelodaeth blynyddol o £3 ar y dyddiad wnaethoch chi ymuno â’r undeb credyd i gynnal y gwasanaethau a ddarparwn.

Gwiriwch eich Hunaniaeth

Ble wyt ti wedi byw?

Membership Application Form

Lawrlwythwch

Junior Membership Application Form

Lawrlwythwch

Corporate Membership Application Form

Lawrlwythwch

Cwestiynau Cyffredin - Aelodaeth

Unrhyw gwestiwn? Edrychwch isod i weld os yw eich cwestiwn yn cael ei ateb yn ein adran Cwestiynau Cyffredin.

How do I become a member?

Simply click on “Become a member” on the menu bar located at the top of the page or pop into a local branch.

Are there any membership fees?

Every member of Cambrian Credit Union must keep £5 in their share account at all times. – annual membership fee of £3 taken on the anniversary of joining the credit union.

How much can I save?

Save as little or as much as you want but accounts can hold a maximum of £30,000.

Are my savings safe?

Yes. As a member of the Government-backed Financial Services Compensation Scheme, your total savings are protected up to the value of £85,000.

How do I pay into my savings?

Choose from direct debit, Online banking or through our app. Or why not save directly through you salary through Payroll Savings.