Pam ddylai cyflogwr sefydlu cynllun didynnu cyflogau ar gyfer cyflogeion?

 

 • Mae undebau credyd yn cynnig buddsoddiadau moesegol, lleol

 • Mae didyniadau cyflogres yn cynnig llwybr syml a chyfleus i gynilo
 • Mae undebau credyd yn darparu cymorth ariannol annibynnol i’ch cyflogeion
 • Os yw gweithwyr yn cymryd benthyciadau undeb credyd, mae hwn yn ddull cyfleus a syml o ad-dalu
 • Mae pobl sy’n cynilo’n rheolaidd yn gallu ymdopi’n well ag unrhyw drallod ariannol neu gost annisgwyl
 • Am y gost leiaf mae’r cyflogwr yn darparu budd staff gwerthfawr a all helpu i recriwtio a chadw staff
 • Gall gweithwyr wella eu safon byw trwy gael gafael ar fenthyciadau fforddiadwy am bethau na fyddent fel arall yn gallu fforddio talu amdanynt ymlaen llaw. Fel enghraifft, gallai benthyciad undeb credyd dalu am wyliau, a allai leihau lefelau straen cyflogai a / neu leihau lefelau absenoldeb salwch / trosiant staff.
 • Mae undebau credyd yn meithrin agwedd gyfrifol tuag at gredyd, gan gynorthwyo gyda’r agweddau lles o fod yn gyflogwr gofalgar
 • Bydd gweithwyr sy’n aelodau o undeb credyd yn fwy tebygol o weld manteision aelodaeth a byddant yn fwy argyhoeddiadol i eraill.

Sut i sefydlu system didynnu cyflogres

Cysylltwch â’n tîm Arbedion Cyflogres ar 0333 2000 601 neu anfonwch e-bost atom ar payroll@cambriancu.com i drafod sefydlu Cynllun Arbedion Cyflogres i’ch gweithwyr.

Mae’r trefniant didynnu cyflogres yn syml, mae’n gweithio yn union fel unrhyw gynllun didynnu cyflogres arall yr ydych yn ei redeg ar hyn o bryd:

 1. sefydlu proses awdurdodi
 2. didynnu taliadau gan eich cyflogeion

 3. darparu rhestr fisol i Cambrian

 4. talu’r taliadau a ddidynnwyd i Cambrian

Yna, ar wahân i’w hyrwyddo i staff presennol a newydd yn rheolaidd, bydd Cambrian yn rhedeg y broses awdurdodi gytûn i chi.

Yn ôl i'r brig