Arbed gydag Undeb Credyd Cambrian

 

Mae pob aelod yn elwa o gynilo rheolaidd. Mae’n caniatáu i aelodau weithio tuag at eu nodau ariannol ac yn rhoi clustog iddynt mewn argyfwng ariannol annisgwyl. Mae cynilo’n rheolaidd yn lleihau’r angen i fenthyca o ffynonellau credyd costus. Arbedwch gyda’r undeb credyd ar gyfer eich gwyliau, car newydd, eich priodas, gwisgoedd ysgol, cronfa diwrnod glawog, penblwyddi neu’r Nadolig.

Mae’r undeb credyd yn eich helpu trwy annog yr arfer o gynilo. Os byddwch yn meithrin yr arfer o gadw peth arian yn yr undeb credyd yn rheolaidd, bydd cynilo yn llai anodd.

Mae cynilion yn cael eu defnyddio i roi benthyciadau i aelodau. Mae’r llog o fenthyciadau yn cael ei ddefnyddio i dalu costau, datblygu cronfeydd ac fe all y gweddill gael ei ddychwelyd i aelodau fel difidend.

Ar ôl i chi dreulio ychydig amser yn edrych ar y wefan hon, fe gewch agoriad llygaid a dysgu am y gwaith da mae undebau credyd yn ei wneud yn eich cymuned leol.

Rydym hefyd yn cynnig yswiriant bywyd am ddim ar eich cynilion hyd at £ 5000 – am wybodaeth lawn cliciwch yma.

 

Taliadau

Rhaid i ymgeisydd fod yn aelod o Undeb Credyd Cambrian a fyddai angen ffi aelodaeth flynyddol o £ 3 ac i’r aelod ddal £ 5 yn y cyfrif cynilo bob amser.

Uchafswm Arbedion

Yr uchafswm y gallwch ei arbed gydag Undeb Credyd Cambrian yw cyfanswm o £ 30,000. Gallwch arbed cyn lleied neu gymaint ag y dymunwch cyn belled â’ch bod yn cynnal lleiafswm o £ 5 yn eich prif gyfrif cynilo (a elwir yn gyfrif Rhannu 1).

Gwiriwch Blaendaliadau

Yn anffodus nid ydym bellach yn derbyn blaendaliadau trwy siec i mewn i unrhyw gyfranddaliadau, cynilion neu gyfrifon corfforaethol.

Tynnu’n ôl

Rydym yn cynnig sawl ffordd o gael gafael ar eich cynilion am fwy o fanylion cliciwch yma.

Difidendau

Gan fod undebau credyd yn sefydliadau cydfuddiannol, rydym yn talu difidend ar gynilion ein haelodau yn lle llog. Mae hyn oherwydd mai’r aelodau yw perchnogion yr undeb credyd ac nid cwsmeriaid yn unig. Felly mae cynilion aelodau yn cael eu dosbarthu fel cyfranddaliadau, gyda phob cyfran yn gymwys i gael difidend ar ddiwedd blwyddyn ariannol yr undeb credyd.

Bydd faint o ddifidend a dalwn yn dibynnu ar lwyddiant ariannol yr undeb credyd y flwyddyn honno wrth i unrhyw gronfeydd dros ben y mae’r undeb credyd yn eu gwneud gael eu hail-fuddsoddi yn y busnes, i roi gwell gwasanaethau i chi neu eu dychwelyd i’n haelodau fel difidend.

Yn ôl i'r brig