Y newyddion diweddaraf

Gwelliannau i’r cartref

Posted on

Yn draddodiadol byddwn yn ystyried gwelliannau i’r cartref yn ystod y Gwanwyn. Dyma Ann Francis o Undeb Credyd Cambrian yn egluro sut i ofalu nad ydy gwelliannau i’ch cartref yn gostus. Mae yna rywbeth am y gwanwyn sy’n gwneud inni i gyd fwrw golwg ar ein cartrefi o’r newydd. P’run ai oherwydd

Read more

Gynilo ar gyfer y Nadolig neu unrhyw achlysur arbennig

Yn ôl Ann Francis o Undeb Credyd Cambrian, tydy hi byth yn rhy gynnar ichi gynilo ar gyfer y Nadolig neu unrhyw achlysur arbennig. Os ydych chi rŵan yn dioddef effaith yr holl wario yn ystod Nadolig 2017, nid chi ydy’r unig un. Yn ôl elusen National Debtline sy’n rhoi cyngor ar

Read more

Gwneud y gorau o’ch arian y Nadolig hwn

Gyda dim ond ‘chydig wythnosau tan y Nadolig mae dal ‘chydig o amser i fynd i hwyl yr ŵyl heb orfod dioddef cur pen ariannol – eglura Ann Francis sut allwch chi wneud hyn. Mae teulu arferol ym Mhrydain yn gwario mwy na £800 ar fwyd, diod, cardiau ac addurniadau dros yr

Read more

Y ffordd orau o sicrhau y bydd hi’n Nadolig Llawen ydy i osgoi cur pen ariannol

Wrth i’r siopau baratoi at dymor y gwario, cyniga Ann Francis o Undeb Credyd Cambrian rai awgrymiadau amserol i sicrhau na chewch chi ddim cur pen ariannol yn y Flwyddyn Newydd. Yn ôl astudiaeth ddiweddar gan TSB, mae Prydeinwyr yn bwriadu gwario £427 dros yr ŵyl eleni, ond, mae’r banc yn dweud

Read more

Ewch ati i gynilo

Posted on

Mae Ann Francis o Gynilion a Benthyciadau yn bwrw golwg ar pam fod pobl sy’n ofalus gyda’u harian, o bob cefndir posib, yn mynd ati i gynilo. Os ydych chi’n debyg imi o gwbl, fe welwch chi hi’n amhosib gwrthod bargeinion. Rydw i’n credu’n gryf yn y ddihareb, cystal imi’r geiniog a

Read more

Y ffordd orau a rhataf o gael gwyliau i’w gofio

Posted on

Bydd darllenwyr rheolaidd y golofn hon yn sylwi ar yr wyneb newydd gan fod Chris Kay bellach wedi gadael Undeb Credyd Cambrian. Hoffem ni ddiolch iddo am ei holl waith dros y bum mlynedd ddiwethaf, fel Cadeirydd a Phrif Weithredwr, a dymuno’n dda iddo ar gyfer y dyfodol. Rydw i wedi gweithio

Read more

Bydd swyddfa Caernarfon ar gau

Posted on

Bydd swyddfa Caernarfon ar gau am bythefnos rhwng 2/5/17 – 15/5/17 gan fod yr swyddfa yn gael ei adnewyddu. Bydd aelodau dal yn gallu cysylltu â ni ar 0333 2000 601 ar gyfer trosglwyddiadau BACS ac ymholiadau cyffredinol. Bydd gennym pwynt casglu dros y cyfnod yma ar draws y ffordd yn CSCS

Read more

Yr ŵy sy’n mynd yn fwy bob blwyddyn

Posted on

Wrth i Brydain edrych ymlaen at benwythnos hir o ymbleseru, mae Chris Kay yn awgrymu ein bod ni’n rhoi math gwahanol o ŵy i’r plant. Heb geisio gwneud ichi golli awydd ar fwyta eich Cadbury’s Creme Egg, yn ôl y sôn, mae pob plentyn ym Mhrydain yn derbyn 8.8 ŵy Pasg ar

Read more

Mae’n talu ichi fynd ati i gynilo

Posted on

Mae rhoi arian o’r neilltu yn rheolaidd, hyd yn oed pan fyddwch yn derbyn benthyciad, yn help ichi fynd ati i gynilo yn barhaol ac mae buddion hirdymor ynghlwm, meddai Chris Kay. Fel undeb credyd, un o’n prif nodau ydy hyrwyddo cyfrifoldeb ariannol. Mae’n wych felly gweld y bu i Sefydliad Fairbanking

Read more

Gwahaniaeth yr undeb credyd

Wrth i ddydd Sant Ffolant nesáu, bu i aelodau Cambrian fynd ati i rannu beth maen nhw’n ei garu am eu hundeb credyd. Mae’n fraint a dweud y gwir meddai Chris Kay. Mae pobl yn aml yn gofyn beth ydy’r gwahaniaeth rhwng banc, cymdeithas adeiladu ac undeb credyd. Ar yr olwg gyntaf,

Read more

Penderfynwch roi trefn ar eich arian

Mae elusennau dyledion ar draws Prydain yn disgwyl eu mis Ionawr prysuraf ers blynyddoedd ar ôl i bobl orwario dros y Nadolig. Mae Chris Kay yn edrych ar sut mae hi’n werth cadw llygad ar eich arian. Y mis hwn mae degau ar filoedd o bobl yn y wlad wedi cael eu

Read more

Y Gwirionedd am y Rhes Ddyled i Filflwyddwyr

Wrth inni edrych ymlaen at y Nadolig, dengys gwaith ymchwil newydd fod un genhedlaeth erbyn hyn yn dibynnu ar fenthyciadau costus ar gyfer pethau sylfaenol fel bwyd a rhent. Bu i Chris Kay fynd ati i fwrw golwg ar y peryglon posib i fenthycwyr ‘Milflwyddol’. Mae’r Nadolig yn gyfnod lle mae pob

Read more

Gwahaniaeth yr Undeb Credyd

Os bu ichi gael cip ar ychydig o’r gwaith yn ystod Diwrnod Rhyngwladol Undebau Credyd ar ddiwedd y mis diwethaf, mae’n bosib eich bod yn pendroni ynghylch y gwahaniaeth rhwng undebau credyd a banciau ar y stryd fawr? Bu i Chris Kay fynd ati i egluro’r gwahaniaeth gydag undebau credyd.   Ym mis

Read more

Mae’n ddrwg gennym

Undeb Credyd Cambrian wedi gytunwyd ar bolisi dwyieithog. Ar hyn o bryd nid ydym wedi gallu i gael y dudalen hon cyfieithu, byddwn yn ymdrechu i gywiro hyn cyn gynted â phosibl. Os ydych chi’n meddwl y gallech chi gynorthwyo gyda chyfieithiadau hyn, cysylltwch â ni ar 0333 200 601.

Read more

Sut i osgoi llosg haul ariannol ar eich gwyliau haf

Posted on

Mae tymor y gwyliau wedi cyrraedd a chyda’r bunt yn syrthio yn erbyn arian gwledydd eraill mae Chris Kay yn edrych ar sut i osgoi problemau ariannol yr haf hwn.  Dyma’r amser mae llawer ohonom ni’n paratoi i hedfan i wledydd cynhesach. Eto, mae digwyddiadau diweddar wedi gadael llawer ohonom ni’n ansicr

Read more

Sicrhau dyfodol ariannol cadarn i staff

Posted on

Mae astudiaethau yn dangos bod dyledion teuluoedd yn codi a bod 35 y cant o bobl heb unrhyw gynilion o gwbl. Gyda hyn mewn golwg, eglura Chris Kay sut gall busnesau bach a mawr helpu staff i fwynhau dyfodol ariannol mwy cadarn. Mae cynilion y gyflogres cyn symled ag ABC – mae

Read more

Dyled yn chwyddo ym Mhrydain

Posted on

Gydag astudiaethau yn dangos bod lefelau dyledion personol ym Mhrydain yn chwyddo ac yn gwneud pobl yn fregus, mae Chris Kay yn edrych ar sut allwn ni ofalu amdanom ein hunain mewn cyfnod ansicr. Mae adroddiad newydd gan Gymdeithas y Cyfrifwyr Siartredig Ardystiedig yn rhybuddio y bu cynnydd sylweddol mewn credyd defnyddwyr

Read more